برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمّد امین قاسمی پیربلوطی

محمّد امین قاسمی پیربلوطی دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
مترجم کتاب "نشانه‌شناسی ایموجی"

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نشان، نشان‌گری ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

2 شخصیت‌ها ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

3 هم‌ساز با...، در راستای...، هم‌سو با... ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

4 در نقش فعل: ساختار دادن، ساختار بخشیدن، چارچوب دادن ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

5 گوشزد کردن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

6 رهنمون‌شده ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

7 گنجانده‌شده ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

8 استادیوم‌ها، ورزشگاه‌ها ١٤٠٠/٠١/٠١
|

9 به‌طور مجزا ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

10 با همین درجه از اهمیت
همین‌قدر مهم
١٣٩٩/١٢/٢٤
|

11 مورد مواجهه ١٣٩٩/١٢/٠٧
|