برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی کریم‌زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مشخص، آشکار ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

2 خدا را بنده نبودن ١٣٩٩/١١/١٢
|

3 مستدام
پاینده
١٣٩٩/١١/٠٣
|

4 در مواقعی که در ترجمه متن فرآهم کردن، ارائه دادن، عرضه کردن و ایجاد کردن هیچ کدام نمی‌نشیند، استفاده از معادل "مجهز کردن" می‌تواند راهگشا باشد. ١٣٩٩/١٠/٠٦
|