net worth

تخصصی

[حسابداری] ارزش ویژه
[حقوق] ارزش ویژه
[ریاضیات] ارزش ویژه، ارزش خالص

پیشنهاد کاربران

ارزش دارایی ها
ارزش خالص دارایی
ارزش خالص
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما