محمدرضا بهبودی

محمدرضا بهبودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdebris١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢نخاله ساختمانیگزارش
0 | 0
stockpiling١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢تل انبار کردنگزارش
0 | 0
concurrently٠٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢توامانگزارش
0 | 0
construction plant١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٩ماشین آلات سنگین ساختمانی مانند بولدوزر و . . .گزارش
0 | 0
retention١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٨وثیقهگزارش
0 | 0
interpolatory١٤:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٤[ریباضیات] درون یابگزارش
0 | 0
commandment١٢:١١ - ١٤٠٠/٠٧/١٢[مذهبی] خطبهگزارش
0 | 0
workoholism١٤:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٧کار بی وقفهگزارش
0 | 0
desperateness١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٧ناامیدی، بیچارگیگزارش
0 | 0
overload١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٤بیگاریگزارش
0 | 0
conflicts of interest١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٥/٣١تعارض منافعگزارش
2 | 0
mediate١٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣١سبب شدنگزارش
2 | 0
mainspring٢٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠سرچشمهگزارش
0 | 0
cross species١٤:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨میان گونه ای بین گونه های مختلفگزارش
2 | 0
postrevolutionary١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨پسا انقلابیگزارش
0 | 0
mastering١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧خبرگیگزارش
0 | 0
bridging١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧پل سازیگزارش
0 | 0
capitalize١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧بزرگ نمایی کردنگزارش
0 | 0
counterproductive١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧ضد مولدگزارش
0 | 1
mathematically١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦با حساب و کتاب منضبطانه با منطقگزارش
0 | 0
forefront١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤عرصهگزارش
0 | 0
arcsecond١١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٧آرک ثانیه، قوس ثانیه یک واحد اندازه گیری برای زاویه می باشد و برابر است با 1/60 درجه و از آنجا که یک درجه برابر است با 1/360 کل، پس یک آرک یا قوس دقی ... گزارش
0 | 0
minors١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٣افراد به بلوغ نرسیدهگزارش
0 | 0
convene a meeting١٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧برگزار کردن جلسه گزارش
0 | 0
country١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧ناحیه ممکن است به شهر، استان، ایالت، کشور و یا هر نوع سرزمینی اطلاق شودگزارش
12 | 1
socioeconomic١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧اجتماعی اقتصادی [به طنز] اجتصادی : )گزارش
5 | 0
arbitration tribunal٢١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦دادگاه حکمیتگزارش
2 | 0
convened a meeting١٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦برگزار کردن جلسهگزارش
2 | 0
venturer١٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦سرمایه گذار پر ریسک و بی باکگزارش
5 | 0
investors' capital contribution١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦مساعدت مالی سرمایه گذارانگزارش
0 | 0
criminal charge١٧:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤اتهام کیفریگزارش
5 | 0
over deterrence١١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤بیش بازدارندگی، بیش بازدارنده، بیش از حد بازدارندهگزارش
0 | 0
mens rea١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢نیت مجرمانهگزارش
2 | 0
preconstruction١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٣١پیش از ساختگزارش
0 | 0
publicly owned١٥:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨سهامی عامگزارش
0 | 0
the lion's share١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨سهم عمده، سهم اکثریت، سهم قالبگزارش
2 | 0
procedure١٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨پردازشگزارش
2 | 0
integrity١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧جامعیتگزارش
16 | 0
revelation١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧نویدگزارش
2 | 0
in house١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤خانگیگزارش
9 | 1
occupancy١٦:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢[عمران] کاربریگزارش
7 | 1