برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرضا بهبودی

محمدرضا بهبودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 افراد به بلوغ نرسیده ١٤٠٠/٠٥/١٣
|

2 برگزار کردن جلسه
١٤٠٠/٠٥/٠٧
|

3 ناحیه
ممکن است به شهر، استان، ایالت، کشور و یا هر نوع سرزمینی اطلاق شود
١٤٠٠/٠٥/٠٧
|

4 اجتماعی اقتصادی
[به طنز] اجتصادی :)
١٤٠٠/٠٥/٠٧
|

5 مشخصه بارز ١٤٠٠/٠٥/٠٧
|

6 دادگاه حکمیت ١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

7 برگزار کردن جلسه ١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

8 سرمایه گذار پر ریسک و بی باک ١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

9 مساعدت مالی سرمایه گذاران ١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

10 اتهام کیفری ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

11 بیش بازدارندگی، بیش بازدارنده، بیش از حد بازدارنده ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

12 نیت مجرمانه ١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

13 پیش از ساخت ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

14 سهامی عام ١٤٠٠/٠٤/٢٨
|

15 سهم عمده، سهم اکثریت، سهم قالب ١٤٠٠/٠٤/٢٨
|

16 پردازش ١٤٠٠/٠٤/٠٨
|

17 جامعیت ١٤٠٠/٠٤/٠٧
|

18 نوید ١٤٠٠/٠٤/٠٧
|

19 خانگی ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

20 [عمران] کاربری ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|