برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد هاشم امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Syn:misspelling
اشتباه برداش کردن
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

2 INF:you show to others, I am crazy ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

3 Syn:argument ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

4 انجام بعضی کارهای خنده دار
As jok
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

5 موفق شدن در کار غیر ممکن
I have last laugh in that ceremony
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

6 Have mistake ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|