get the wrong end of the stick

پیشنهاد کاربران

برداشت اشتباه از چیزی
اشتباه فهمیدن موضوعی
Syn:misspelling
اشتباه برداش کردن
به نقل از هزاره:
( محاوره ) اشتباه فهمیدن
بد فهمیدن
در اشتباه بودن
به اشتباه قضاوت و نتیجه گیری کردن
دچار سوءتفاهم شدن
I got it the wrong way
من *بد برداشت کردم* ( و دلخور شدم )
I got the wrong end of the stick
من *اشتباه برداشت کردم* ( ولی دلخور نشدم )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما