برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد ابراهیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سفته(به فتح ت) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

2 خاطرات من ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

3 خستگی مفرط ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

4 خستگی مفرط ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

5 ارپیم ١٣٩٩/٠١/٢١
|

6 مشق. مشق کردن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

7 تمغا ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

8 راه انجام ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

9 هدیه عاشق ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

10 عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ١٣٩٨/١٢/١٢
|

11 تاواریش ١٣٩٨/١٢/٠٨
|