برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مینا🤗

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ذاتی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

2 using other people's work as if it was yours ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

3 تمرکز کرد ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

4 واگن قطار ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

5 اختصار ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

6 prison .زندان ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

7 passed ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

8 caused ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

9 reach,find ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

10 شلوار پیشبندی ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

11 غرغر کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

12 کاستن
کاهش دادن
تقلیل
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

13 به مقدار زیاد/ همه چیز ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

14 says intelligent , reasonable things ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

15 say exactly what i think ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

16 cometo the important part of the matter ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

17 come to the important part of the matter ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

18 say it in few words ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

19 start the discussion ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

20 something in the conversation makes you realise there may be a problem about something ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

21 at the right time
/
with enough time to do something
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

22 به موقع ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

23 کوه
انبوه
گروه
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

24 outstanding عالی،ممتاز
__________
superbبسیار خوب،عالی
===============
usually used of things
١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

25 اشتیاق برای ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

26 برای مدت طولانی ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

27 sick and tired ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

28 a series of TV programmes about the lives of a particular group of characters,counting over long period and broadcast every week ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

29 برخورد ١٣٩٧/١١/٢٠
|

30 افزایش ١٣٩٧/١١/١٩
|

31 .the person who has invited the guests ١٣٩٧/١١/١٦
|

32 too much sugar
١٣٩٧/١١/١٥
|

33 پیشرفت کننده.پیش رفتن ١٣٩٧/١١/٠٩
|

34 درمان کردن.درمان شدن ١٣٩٧/١١/٠٨
|