لوسیفر رُز

لوسیفر رُز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdirective٢٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣١جهت مندگزارش
0 | 0
helpful٢٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣١it was helpful: سودمند واقع شدگزارش
9 | 0
where possible٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٣١حتی الامکان، حتی المقدورگزارش
0 | 0
focused on٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٠focused on X themes : با محوریت موضوعات/موضوعی X بودگزارش
7 | 0
focus٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٠focused on X themes : با محوریت موضوعات/موضوعی X بودگزارش
2 | 1
convene٠٦:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨دعوت به عمل آوردن گزارش
2 | 1
forge٠٤:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧to forge peace : ایجاد و برقراری صلحگزارش
2 | 1
evidence based٠٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧مدرک محور با تکیه بر شواهدگزارش
5 | 0
predate٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧reporting period pre - dates X: دوره گزارش دهی به پیش از ایکس برمیگردد.گزارش
0 | 0
lead٢٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦سرپرستگزارش
9 | 1
all of it٢١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦شش دانگگزارش
9 | 0
thread٢١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦thread of our conversation: افسار مکالمه مون/ حرفامون . . . we were talking the other day and the thread of our conversation came onگزارش
2 | 0
great٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦it was a great moment to do sth: این لحظه جون میداد برای. . . .گزارش
16 | 0
pocket size٢١:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦قد کف دستگزارش
0 | 0
in the evening٢١:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦دم غروبگزارش
7 | 1
reveal٢١:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦دست کسی را رو کردنگزارش
2 | 1
uncover٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦دست کسی را رو کردنگزارش
5 | 0
destroy٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦کُن فَیکون کردنگزارش
9 | 1
lose٢١:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦به باد دادنگزارش
7 | 1
fairly٢١:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦الحق و الانصافگزارش
16 | 0
cheerful٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦مفرحگزارش
9 | 1
in the middle of٢١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦لای چیزیگزارش
0 | 1
deal with it٢١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦یه خاکی به سرش بریزمگزارش
14 | 1
face to face٢١:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦شاخ به شاخ شدن گزارش
5 | 1
fair enough٢٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦خیلی خُبگزارش
7 | 0
robust٠٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣robust efforts: تلاش های مضاعف/ اقدامات جدیگزارش
0 | 0
potential١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩ظرفیت/ ظرفیت ها گزارش
12 | 0
place١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨in far too many places: در بسیاری از نقاط جهان همیشه معنی جا و مکان ( به تنهایی ) نمیده گزارش
7 | 1
poach ideas from another٠٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٦ایده دزدی ایده های کسی رو قاپیدنگزارش
0 | 0
continuous٢٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٥آزگارگزارش
2 | 1
covering١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٥محافظتگزارش
2 | 1
offender١٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٣شخص خاطیگزارش
5 | 1
lodge٠٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٢to lodge a complaint : شکایت کردنگزارش
12 | 1
commercial cleaning١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٠شرکت های نظافت مراکز تجاریگزارش
0 | 0
threshold٢٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦سقف تعداد به خصوصی از مواردگزارش
7 | 0