سعید قلع کار

سعید قلع کار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmove into٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٥پا نهادن بهگزارش
18 | 0
felt gap١٤:٠٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٥شکاف، روزنه، رخنه، جایی که کار میلنگد، ایراد کارگزارش
0 | 0
at policy level١٦:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/١٣در سطح بالای امنیتی، در سطح بالای دولتی ( تصمیم گیرندگان حکومتی )گزارش
5 | 0
dwelling١٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٣تشریح ( در زمینه مقاله نویسی و تحقیقات ) ، بسط دادن بحث ( فلسفه )گزارش
5 | 0
power relationship١٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٣روابط قدرتمند سیاسیگزارش
2 | 1
holding fast٠٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٢اصرار ورزیدن، محکم گرفتن ( فیزیکی )گزارش
2 | 0
give reason for١٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/١١استدلال آوری، برهان آوردن، حرف خساب زدنگزارش
9 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهunsettling٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٥
• Being faced with the vastness of the universe can be unsettling to humans.
مواجهه با عظمت جهان میتواند انسان را به پریشانی بکشاند.
5 | 0