برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لیندا محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 If there is no rain for a long time the river dries up ١٣٩٧/١١/٢٧
|

2 (فعل) هدف قرار دادن ١٣٩٧/١٠/٢١
|

3 (فعل) درخواست کردن، تاکید کردن ١٣٩٧/١٠/١٨
|

4 (فعل) رسیدگی کردن، بازبینی کردن ١٣٩٧/١٠/١٨
|

5 رهاکردن، کناره گیری کردن ١٣٩٧/١٠/١٨
|

6 پیشداوری کردن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

7 معاوضه کردن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

8 احاطه کردن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

9 مبلغ تخمینی
١٣٩٧/١٠/١٣
|