لیلا دانشور

لیلا دانشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهخنده اور١٤:٢١ - ١٤٠١/٠٢/٠٨فکاهیگزارش
0 | 0
جنگ و نبرد١٤:٢١ - ١٤٠١/٠٢/٠٨ناوردگزارش
2 | 0
مسروری١٥:٠٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٧شادمانیگزارش
0 | 0
انچه با چشم دیده شود١٥:٠٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٧عینیگزارش
0 | 0
از توابع سنندج١٥:٠٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٧ارندانگزارش
0 | 0
از بافتهای چشم١٥:٠٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٧قرنیه - - عنبیه - - شبکیهگزارش
0 | 0
وسیله افزایش دمای اب١٥:٠٣ - ١٤٠١/٠٢/٠٧آبگرمکن - - پکیجگزارش
0 | 0
دستگاه شمارنده١٥:٠٢ - ١٤٠١/٠٢/٠٧کنتورگزارش
0 | 0
جدل و نبرد٢٣:٠٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٦درگیریگزارش
0 | 0
خودرو شخصی٢٣:٠٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٦سواریگزارش
2 | 0
بندر روسیه٢٣:٠٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٦یامسکگزارش
5 | 0
لاکپشت استرالیایی٢٣:٠٣ - ١٤٠١/٠٢/٠٦اکیدنهگزارش
0 | 0
فرم انگلیسی کوروش٢٣:٠٢ - ١٤٠١/٠٢/٠٦سایروس Cyrusگزارش
0 | 0
کار گروهی٢٣:٠١ - ١٤٠١/٠٢/٠٦شریکیگزارش
0 | 0
در مقام نخست بودن٢٣:٠٠ - ١٤٠١/٠٢/٠٦اولویتگزارش
0 | 0
کشف کلاید کائن و فرد راتنز٢٢:٥٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٦ذرات بدون بار برقیگزارش
0 | 0
رمان فرانتس کافکا٢٢:٥٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٦مسخگزارش
0 | 0
اثر ژرژ رو٢٢:٢٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٦بین النهرین باستانگزارش
0 | 0
دوراندیش و محاسب١٦:٤١ - ١٤٠١/٠٢/٠٦حسابگرگزارش
0 | 0
کنایه از تکیه گاه کسی بودن١٦:٤٠ - ١٤٠١/٠٢/٠٦عصای دستگزارش
0 | 0
تابع موجی الکترون در اتم١٦:٣٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٦اوربیتالگزارش
0 | 0
کنایه از کمک کردن به برپایی فتنه١٦:٣٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٦دامن زدنگزارش
0 | 0
شهر ترکمنستان١٦:٣٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٦مروگزارش
0 | 0
شایسته١٦:٣٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٦کارآمدگزارش
2 | 0
فارغ و اسوده٢٣:٠١ - ١٤٠١/٠٢/٠٥سبکبارگزارش
2 | 1
هوای افتابی٢٣:٠١ - ١٤٠١/٠٢/٠٥صافگزارش
2 | 0
خوش طبعی ها٢٢:٥٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٥هزلیاتگزارش
2 | 0
طلایی رنگ٢٢:٤٣ - ١٤٠١/٠٢/٠٥زرگونگزارش
0 | 0
خیط کاشتن١٥:٠٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٥گاف زدنگزارش
5 | 0
از ورزشهای رو میزی١٥:١٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٥فوتبال دستی - - تنیس - - اسنوکر - - بیلیاردگزارش
0 | 0
سخن تحکم امیز١٥:١٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٥حرف زورگزارش
0 | 0
افراد خاندان١٥:١٣ - ١٤٠١/٠٢/٠٥خویشگزارش
0 | 0
بی نظم و قائده١٥:١١ - ١٤٠١/٠٢/٠٥هر دم بیلگزارش
0 | 0
اداب و رسوم رسمی١٥:١١ - ١٤٠١/٠٢/٠٥تشریفاتگزارش
0 | 0
شهر نصف جهان١٥:١٠ - ١٤٠١/٠٢/٠٥خوانسارگزارش
0 | 0
اشاره شده١٥:٠٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٥مزبورگزارش
0 | 0
نواق موسیقی١٢:٤٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٥چلگزارش
5 | 0
جایی که سایه باشد٢٢:٤٨ - ١٤٠١/٠٢/٠٤نسارگزارش
7 | 0
تابلویی از پیتر اگوست رنوار٢٢:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٤دو خواهرگزارش
0 | 0
امور لازم الاجرا٢٢:٥١ - ١٤٠١/٠٢/٠٣واجباتگزارش
0 | 0
تمدن باستانی٢٢:٥١ - ١٤٠١/٠٢/٠٣اکدگزارش
2 | 0
دگرگون شدن١٣:٤٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٣تبدلگزارش
2 | 1
طاقت١٣:٤٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٣یاراییگزارش
0 | 0
میوه تازه چیده شده١٣:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٣جنیگزارش
0 | 0
علم حکومت کردن١٣:٤٢ - ١٤٠١/٠٢/٠٣سیاستگزارش
0 | 0
بارگاه٢٣:٠٠ - ١٤٠١/٠٢/٠١هواریگزارش
2 | 0
به احتمال زیاد٢٢:٢٨ - ١٤٠١/٠٢/٠١حکماگزارش
0 | 0
بند زنجیر٢٢:٢١ - ١٤٠١/٠٢/٠١قیدگزارش
0 | 0
ارام کردن٢٢:٢٣ - ١٤٠١/٠٢/٠١تسکینگزارش
0 | 0
از یک طرف٢٢:٢٩ - ١٤٠١/٠٢/٠١یکجانبهگزارش
0 | 0