لیلا دانشور

لیلا دانشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبخشی از موسسه١٦:١٨ - ١٤٠١/٠٢/١٣دپارتمانگزارش
0 | 0
نه مایع نه جامد١٦:١٢ - ١٤٠١/٠٢/١٣نیم بندگزارش
0 | 1
دین دار١٦:١٠ - ١٤٠١/٠٢/١٣مذهبیگزارش
0 | 0
واحد پول هائیتی١٦:٠٩ - ١٤٠١/٠٢/١٣گوردگزارش
2 | 0
اثر فرزانه علیزاده١٦:٠٠ - ١٤٠١/٠٢/١٣دو منظرهگزارش
2 | 0
خواهندگان١٥:٥٩ - ١٤٠١/٠٢/١٣طلابگزارش
2 | 0
حق کسی را دادن١٥:٤٦ - ١٤٠١/٠٢/١٣توفیرگزارش
0 | 0
از انواع فروش٢٢:٣٨ - ١٤٠١/٠٢/١٢مزایدهگزارش
0 | 0
با هم جور شدن٢٢:٤١ - ١٤٠١/٠٢/١٢انسجامگزارش
0 | 0
پلیمری در ساخت بطری های پلاستیکی٢٢:٣٨ - ١٤٠١/٠٢/١٢پلی استرگزارش
0 | 0
سرگشته٢٢:٣٤ - ١٤٠١/٠٢/١٢مدهوشگزارش
2 | 0
رودی در امریکای جنوبی٢٢:٣١ - ١٤٠١/٠٢/١٢پاراناگزارش
2 | 0
شهر المان١٧:٠٥ - ١٤٠١/٠٢/١١ویمارگزارش
0 | 0
دیزل و موتور ترن١٧:٠٤ - ١٤٠١/٠٢/١١لوکوموتیوگزارش
0 | 0
قیر طبیعی شکسته بندی در قدیم١٦:٥١ - ١٤٠١/٠٢/١١مومیاگزارش
0 | 0
دعواهای قانونی١٧:٠٣ - ١٤٠١/٠٢/١١شکایتگزارش
0 | 0
اردنانس ارتش١٧:٠١ - ١٤٠١/٠٢/١١تدارکاتگزارش
0 | 0
رود دیاله١٧:٠٠ - ١٤٠١/٠٢/١١سیروانگزارش
0 | 0
جانور دوزیست١٦:٥٩ - ١٤٠١/٠٢/١١سمندرگزارش
0 | 0
کنایه از بی ابرویی١٦:٥٧ - ١٤٠١/٠٢/١١سرشکستهگزارش
0 | 0
از خط های ژاپنی١٦:٥٦ - ١٤٠١/٠٢/١١کانجیگزارش
0 | 0
رمان ایان فلمینگ١٦:٥٠ - ١٤٠١/٠٢/١١دکتر نوگزارش
0 | 0
مغازه پنچرگیری١٦:٥٥ - ١٤٠١/٠٢/١١آپاراتیگزارش
0 | 0
نهادبنی ادم اندر خلاف١٦:٥٤ - ١٤٠١/٠٢/١١ادامه عبارت میشود: "بود مایه کین و جنگ و مصاف"گزارش
0 | 0
قیر طبیعی١٦:٥١ - ١٤٠١/٠٢/١١مومیاگزارش
0 | 0
موسیقی دان اتریشی١٦:٥٠ - ١٤٠١/٠٢/١١یوهان اشتراوسگزارش
0 | 0
مرکز قیچی١٦:٤٩ - ١٤٠١/٠٢/١١سوواگزارش
0 | 0
شهری در هند١٦:٤٦ - ١٤٠١/٠٢/١١آمریت سارگزارش
0 | 0
نکول سفته١٦:٢٠ - ١٤٠١/٠٢/١١واخواستگزارش
0 | 0
در دوستی پایدار است٢٣:٥٦ - ١٤٠١/٠٢/١٠وفادارگزارش
0 | 0
از حیوانات ادم نما٢٣:٥٥ - ١٤٠١/٠٢/١٠ارانگوتانگزارش
0 | 0
اموزشگاه عالی هنر٢٣:٥٢ - ١٤٠١/٠٢/١٠هنرکدهگزارش
0 | 0
واحد پول گواتمالا٢٣:٥١ - ١٤٠١/٠٢/١٠کتسالگزارش
0 | 0
پسوند خورنده٢٣:٥٠ - ١٤٠١/٠٢/١٠گسارگزارش
0 | 0
از پرندگان خوش اواز٢٣:٤٩ - ١٤٠١/٠٢/١٠کبکگزارش
0 | 0
سپاسداری٢٣:٤٨ - ١٤٠١/٠٢/١٠شکرانهگزارش
0 | 1
نظریه جدایی دین از سیاست٢٣:٤٧ - ١٤٠١/٠٢/١٠سکولاریسمگزارش
0 | 0
دورتر١٤:٣٨ - ١٤٠١/٠٢/٠٩واترگزارش
0 | 0
تشخیص دادن چهره١٤:٣٨ - ١٤٠١/٠٢/٠٩شناختنگزارش
0 | 0
ایستادن نظامی١٤:٣٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٩خبردارگزارش
0 | 0
جایز شمردن١٤:٣٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٩اذن دادنگزارش
0 | 0
اندیشکده ها١٥:١٢ - ١٤٠١/٠٢/٠٨مکاتبگزارش
0 | 0
عموم مردم١٥:١٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٨رعیتگزارش
2 | 0
بریدن١٥:١٣ - ١٤٠١/٠٢/٠٨قبگزارش
5 | 0
اندیشکده١٥:١٢ - ١٤٠١/٠٢/٠٨مکتبگزارش
0 | 0
سفره بزرگان١٥:٠٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٨شیلانگزارش
0 | 0
پاسبان١٥:٠٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٨نوبتیگزارش
0 | 0
گیاهی١٤:٤٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٨سالتگزارش
0 | 0
نویسنده شوخ طبع انگلیسی١٤:٣٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٨جورج برنارد شاوگزارش
0 | 0
خنده اور١٤:٢١ - ١٤٠١/٠٢/٠٨فکاهیگزارش
0 | 0