لیلا دانشور

لیلا دانشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبه پرواز دراوردن١٧:٠٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٨پراندنگزارش
0 | 0
زاری و ناله١٧:٠٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٨نوحهگزارش
0 | 0
در حال خندیدن١٦:٥٦ - ١٤٠٠/١٢/٠٨خندانگزارش
0 | 0
پادشاهی١٦:٥٣ - ١٤٠٠/١٢/٠٨کاویانگزارش
2 | 0
افریدن و به وجود اوردن٢٢:٤٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٧تکوینگزارش
0 | 0
نوعی صمغ با خاصیت الکتریسیته٢١:٢٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٧کهرباگزارش
0 | 0
کشوری در جنوب شرق اسیا٢١:٠٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٧سنگاپورگزارش
0 | 0
فیلمی از علی غفاری٢٠:٥٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٧چراغ قرمزگزارش
2 | 0
از الات موسیقی قدیمی٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٧سورناگزارش
0 | 0
شهری در سیستان و بلوچستان٢١:٣٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٦سراوانگزارش
0 | 0
اختراع الن ویلسون امریکایی٢١:٣٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٦چرخ خیاطی تکمیل شدهگزارش
0 | 0
دزدیدن٢١:٣٧ - ١٤٠٠/١٢/٠٦استراقگزارش
0 | 0
از نژادهای اسیایی٢١:٣٦ - ١٤٠٠/١٢/٠٦ازبکگزارش
0 | 0
پیروان پیامبران٢١:٢٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٦اممگزارش
0 | 0
علم مطالعه زبان٢١:٣٥ - ١٤٠٠/١٢/٠٦زبانشناسیگزارش
0 | 0
رمان کارلوش داولیویرا٢١:٣٤ - ١٤٠٠/١٢/٠٦زنبور در بارانگزارش
0 | 0
ایستایی و رکود٢١:٣٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٦سکونگزارش
0 | 0
راه نفس بر٢١:٣١ - ١٤٠٠/١٢/٠٦سربالاگزارش
0 | 0
نوشیدنی سنتی٢١:٣٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٦شربت لیمو دوغگزارش
0 | 0
دارای سرشتی پسندیده٢١:٢٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٦نیکو نهادگزارش
0 | 0
ایثارگری و وفاداری٢١:١٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٦جانبازیگزارش
0 | 0
حرکت پاندولی٢١:١٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٦نوسانگزارش
0 | 0
نوعی شعر بیانگر عواطف١٦:٢٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٦غناییگزارش
0 | 0
کوبیدن و خرد کردن١٦:٢٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٦سودنگزارش
0 | 0
پسر زن از شوهر پیشین١٦:١٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٦ربیبگزارش
7 | 0
بسیار سرد شدن١٦:٠٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٦یخ کردنگزارش
0 | 0
در ساحل ایستادن کشتی٢١:٤١ - ١٤٠٠/١٢/٠٥پهلو گرفتنگزارش
0 | 0
انان که مایه فخر جامعه هستند٢١:٣٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٥مفاخرگزارش
0 | 0
دگرگون شدن اوضاع٢١:٤٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٥ورق برگشتنگزارش
0 | 0
کنایه از اشکال تراشی٢١:٣٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٥سنگ انداختنگزارش
0 | 0
پی به موضوع سری بردن٢١:٣٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٥بو بردنگزارش
0 | 0
سه تا٢١:٣٧ - ١٤٠٠/١٢/٠٥ثلاثگزارش
0 | 0
بازیگر زن چارچنگولی٢١:٣٥ - ١٤٠٠/١٢/٠٥بهاره رهنماگزارش
0 | 0
منصوب به امام رضا٢١:٣٤ - ١٤٠٠/١٢/٠٥رضویگزارش
2 | 0
جلگه وسیع بی درخت٢١:٣٣ - ١٤٠٠/١٢/٠٥استپگزارش
0 | 0
پارسایی١٩:٣٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٥عفافگزارش
0 | 1
گود١٨:٥٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٥فرورفتهگزارش
2 | 1
سردخانه قدیمی١٨:٥٥ - ١٤٠٠/١٢/٠٥سردابگزارش
0 | 0
کنایه از قبول کردن١٩:٠٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٥دندان نهادنگزارش
0 | 0
بازیگر ناخدا خورشید١٨:٥٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٥داریوش ارجمندگزارش
2 | 0
فیلمی با بازی اتیلا پسیانی١٨:٥٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٥هیچ کجا هیچ کسگزارش
0 | 0
ورقه نازکی از برف١٨:٥٦ - ١٤٠٠/١٢/٠٥برفکگزارش
0 | 0
جانوری افسانه ای با هیکلی ترسناک١٨:٥٥ - ١٤٠٠/١٢/٠٥نسناسگزارش
0 | 0
سست١٧:٥٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٥لقگزارش
5 | 1
یار درخت١٧:٥٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٥ثمرگزارش
0 | 1
گذرگاه مسیر اب١٧:٤٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٥مجراگزارش
0 | 0
از عوارض طبیعی زمین١٧:٤٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٥کوهگزارش
0 | 0
عطوفت١٧:٤٤ - ١٤٠٠/١٢/٠٥رحمگزارش
0 | 0
پناه جویی١٧:٣٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٥امانگزارش
2 | 0
اصلاحات١٧:٣٣ - ١٤٠٠/١٢/٠٥رفرماسیونگزارش
5 | 1