برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لاله رحمانیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درک کردن ١٣٩٧/١١/٢٠
|

2 ایجاد کردن،راه اندازی کردن ١٣٩٧/١١/١٨
|