لادن فخر سعادت

لادن فخر سعادت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهreframe١٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦طراحی مجدد بازطراحی تقریر جدید گزارش
16 | 1
practitioner١٤:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣دست اندرکارانگزارش
30 | 0
move away١٥:٣٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٨کناره گرفتن از جایی. . . . . گزارش
14 | 1
move away١٥:٣٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٨کناره گرفتن از جایی. . . .گزارش
14 | 1
run counter to١٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩برخلاف . . . پیش رفتن عکسِ . . . عمل کردنگزارش
16 | 0
open ended١٤:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨قابل انعطاف آزاد نامحدودگزارش
28 | 1
humanization٠٨:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢تهذیب تزکیه پالوده سازی اصلاحگزارش
2 | 0
reference point١٨:٤٧ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠چارچوب ارجاع نقطه ی مرجعگزارش
5 | 1
culminating١٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠اوج اعلا گزارش
12 | 0
organizing٠٩:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤سامان دهنده نظام بخش نظم دهنده سازمان بخشگزارش
37 | 0
and then٠٩:٢٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤متعاقباً دیری نگذشت که . . .گزارش
37 | 1
involvement١١:١٢ - ١٣٩٨/٠٤/٠٩پرداختن مشارکت سهیم شدن دخیل شدنگزارش
85 | 1
if anything١٧:٤٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦به هر تقدیر علی ایحال در هر صورتگزارش
28 | 1
exalted١٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦رفیع منیع فخیم بلندپایهگزارش
2 | 0
soon after١٣:٣٧ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤مدتی از . . . . نگذشته بود که . . . بی درنگ پس از . . .گزارش
30 | 0
well deserved١٠:٤٢ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤کاملاً شایسته و بحقگزارش
30 | 0
even as١٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٩همین که درست همان موقعی که به محض اینکه درست همانگونه کهگزارش
71 | 0
avoidant١٠:١١ - ١٣٩٨/٠٣/٢٥کناره گیرگزارش
9 | 1
reorientation٠٩:٣٢ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣جهت گیری جدیدگزارش
14 | 0
nondenominational١٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢غیر فرقه ایگزارش
0 | 1
till the very end١٤:١٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٨تا دم آخر تا ته ته تا آخر آخرگزارش
9 | 1
co present١٧:١٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٣همنشینگزارش
5 | 1
riskable١٦:١٨ - ١٣٩٨/٠٣/١٣خطرپذیر خطرکردنیگزارش
0 | 1
move away١١:٣٢ - ١٣٩٨/٠٣/١٣دوری گزیدنگزارش
41 | 2
holding fast١٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٢پایبند ماندنگزارش
14 | 1
tried and true١٠:٤٢ - ١٣٩٨/٠٣/١١محک خورده از بوته آزمون سربلند ببیرون آمدهگزارش
34 | 1
in god's hands١٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨در دستان خدا = قدرت خداگزارش
7 | 1
what then١٥:٠٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٥اما بعد، . . . .گزارش
7 | 1
peer review١٧:٣٤ - ١٣٩٨/٠٢/٣١ارزیابی دقیق کارشناسانگزارش
30 | 0
until recently١٧:١٢ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠تا کمی پیش از اینگزارش
21 | 0
unadaptive١٤:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩انعطاف ناپذیرگزارش
2 | 0
microanalytical١١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤تحلیل خردگزارش
2 | 0
unreceptivity١٤:١٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٧نفهمی کند جنبیدن نگرفتنگزارش
5 | 0
value laden١١:٤٤ - ١٣٩٧/١٠/١٨گرانبار از ارزش، ارزش بارگزارش
9 | 0