کورش غنیون

کورش غنیون

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoctagon١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨رینگ هنرهای رزمی ترکیبیگزارش
0 | 0
literature١٨:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥اوراق در مثال Banking Literature اوراق بانکیگزارش
12 | 0
embed١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٨گنجاندنگزارش
12 | 1
vast majority٠٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩اکثر قریب به اتفاقگزارش
46 | 1
promotion١٦:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥فروش افزاییگزارش
14 | 1
for١٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤با وجودِ. . . ( for all her faults با وجودِ همۀ اشتباهاتش )گزارش
9 | 1
cut across٠٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٣١در بر گرفتنگزارش
12 | 1
privilege٠١:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩ارجگزارش
5 | 1
death blow١٧:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٢١تیر آخرگزارش
5 | 0
symptomatic١٤:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤مشخصهگزارش
9 | 0
perspectiveless٢١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣فاقد جهت گیریگزارش
0 | 0
covering١٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠١لاپوشونیگزارش
7 | 0
doping١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠١تخدیرگزارش
0 | 0
ground٢٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٨به حساب آمدنگزارش
5 | 2
cheek١٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥کِش رفتنگزارش
5 | 1
guided١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤هدفمندگزارش
18 | 0
iep١٨:٣٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٠برنامۀ آموزش فردیگزارش
2 | 0