برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کورش غنیون

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اوراق
در مثال
Banking Literature
اوراق بانکی
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

2 گنجاندن ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

3 اکثر قریب به اتفاق ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

4 فروش‌افزایی ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

5 با وجودِ...
(for all her faults
با وجودِ همۀ اشتباهاتش)
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

6 در بر گرفتن ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

7 ارج ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

8 تیر آخر ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

9 مشخصه ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

10 فاقد جهت گیری ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

11 لاپوشونی ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

12 تخدیر ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

13 به حساب آمدن ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

14 کِش رفتن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

15 هدفمند ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

16 برنامۀ آموزش فردی ١٣٩٨/٠٨/١٠
|