برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Moein Yousefi Nasab

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 يعني مختصر در كلمه ي
Travel snack يعني سفر كوتاه
بستگي به كاربرد در جمله دارد
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

2 دل درد ١٣٩٨/١٠/٢٣
|