برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

kimiaaa

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مادرزادی
ارثی
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

2 just \ only
.The reason we did not come was simply because of the train
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

3 bear
ایستادگی کردن / تحمل کردن
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

4 an opportunity ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

5 a period of 100 years
سده , قرن
١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

6 صورتحساب
قبض
١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

7 پرورش دادن
توسعه دادن
ایجاد کردن
بوجود اوردن
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

8 خرچنگ ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

9 hold tightly
چسبیدن,وفادار بودن,پیوستن
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

10 اسم:حشره , ساس
فعل:اذیت کردن
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

11 try to do sth is dangerous or has never been done before
کوشش کردن
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

12 a large monkey without a tail or with a very short tail such as a gorilla or a chimpanzee
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

13 permit , give permission
اجازه دادن
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

14 land on sth
فرود آمدن , پیاده شدن
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

15 a full - grown person or animal
not a child
بالغ
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

16 هر چند وقت یک بار/چند وقت به چند وقت ١٣٩٨/٠٥/١١
|

17 polystyrene
یونولیت
١٣٩٨/٠٥/١١
|

18 become or make sth better
بهتر کردن / بهبودی یافتن
١٣٩٨/٠٥/١١
|

19 produce flowers
شکفتن
١٣٩٨/٠٥/١١
|

20 blame with angry words
فحاشی کردن بد دهانی کردن
١٣٩٨/٠٥/١١
|

21 to bear or grow sth
زاییدن تولید کردن
١٣٩٨/٠٥/١١
|

22 جستجو کردن تفحص کردن
(search for (sth/sb
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

23 کره درخت چمدان بزرگ
the main stem of a tree
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

24 چمدان
luggage
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

25 تخت صاف هموار
even
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

26 انبوه دسته توده
a group of things or people together
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

27 تنها مجرد
without other people
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

28 اجتناب کردن دوری کردن از ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

29 بی خطر امنیت ایمنی
the state of not being dangerous
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

30 این کلمه دو معنای مهم و کاربردی دارد.
1- همچنین در جمله های مثبت برای مثال : I like it too و یا Me too
2- بسیار زیاد یا زیاد برای م ...
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

31 exo (اکسو) یک گروه پسرانه کره ای -چینی کی-پاپ است که در سال 2012 با 12 عضو زیر نظر کمپانی اس ام شروع به کار کرد.در سال 2014 دو عضو و در سال 2015 یک ع ... ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|