برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حکیمه رضایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جلورونده ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

2 جلورونده ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 entitlement
• The paid holiday entitlement is 25 days.
• حق مرخصی با حقوق 25 روز است.
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|