برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خضر باپیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مغلوب کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

2 تهدید کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

3 مبتکر ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

4 محرک،انگیزه،سبب،آشوبگر ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

5 زنده ماندن ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

6 بسیار جامع ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

7 اکران فیلم و...
صدور کردن حکم دادگاه و...
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

8 دفاع کردن ١٣٩٩/٠٤/١٨
|