برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کیوان رسولی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مصادیق اصطلاحی کلمه هدم (خرابی بنا)درقانون مدنی ماده۸۷۳،توارث فرضی یا حکمی در اثر هدم طبق ظاهرواینکه تعریف خاصی از هدم نشده است بصورت محدود تفسیر شده ... ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

2 شخصیت مقابل زن اثیری یا وجه دوم شخصیت زن اثیری در قسمت دوم از کتاب بوف کور اثر صادق هدایت ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

3 ماده ۵۴۹ قانون تجارت
هر تاجر ورشکسته که دفاترخودرامفقودنموده یاقسمتی ازدارایی خودرامخفی کرده ویابه طریق مواضعه و معاملات صوری از میان ببرد
١٤٠٠/٠١/٢٧
|

4 سواد مصدق در متون حقوقی ما به معنی رونوشت برابر اصل بکاربرده شده است . ١٤٠٠/٠١/٢٤
|