کامبیز سلیمانی

کامبیز سلیمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهvoice٢٠:٥٥ - ١٣٩٧/٠١/١٢لحن نوشتارگزارش
16 | 2
consolidate٢٣:٥١ - ١٣٩٦/١٢/١٢( در بتن ریزی ) متراکم کردنگزارش
14 | 0
manga comics١٢:٢١ - ١٣٩٦/١١/١٦کتاب های مصور ژاپنیگزارش
9 | 0
chapeau٠٨:٣٢ - ١٣٩٦/١١/١٤در حقوق بین الملل، متنی است که در ابتدای یک پیمان ظاهر میشود و بطور بسیار کلی اصول، اهداف و زمینه های مورد بحث را تعریف مینماید.گزارش
16 | 0
mesoamerican٢١:٥٨ - ١٣٩٦/١١/٠٣آمریکای میانه. تقریباً مکزیک مرکزی، بلیز، گواتمالا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و کاستاریکای امروزی.گزارش
7 | 0
higher plants١١:٣٥ - ١٣٩٦/١١/٠٣گیاهان تکامل یافته، بخصوص آوند داران و گیاهان گل دارگزارش
23 | 0
commune١٨:٠٧ - ١٣٩٦/١٠/٢٩دهکده شهر کوچک خودمختار ( بیشتر در اروپا )گزارش
16 | 1
unwarranted١٩:٣٤ - ١٣٩٦/١٠/٢٥تضمین نشدهگزارش
9 | 1
hns٢١:٢٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٣Hazardous and Noxious Substances مواد سمی و خطرناک ( در حقوق دریانوردی مورد استفاده قرار میگیرد )گزارش
2 | 0
due diligence١٤:٢٩ - ١٣٩٦/١٠/١٩ارزیابی بایستهگزارش
34 | 0
exposure١٣:١٤ - ١٣٩٦/١٠/١٩مواجههگزارش
405 | 1
nonnegligible١٠:٠١ - ١٣٩٦/١٠/١٩غیر قابل چشم پوشی غیر قابل صرفنظرگزارش
14 | 0
integral٠٨:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/١٦لاینفکگزارش
129 | 2
degradation١٩:٥٨ - ١٣٩٦/١٠/١٥زوالگزارش
23 | 0
readmission١٧:٢٨ - ١٣٩٦/١٠/١٤بازپذیرشگزارش
14 | 0
inland water٢٢:٣٩ - ١٣٩٦/١٠/١٢دریاچه، در اسناد حقوق بین الملل به منبع محصوری از آب اطلاق میشود که دائمی بوده و از طریق منابع ورودی تغذیه میگردد.گزارش
16 | 0
good offices٢١:١٥ - ١٣٩٦/١٠/١٠اعمال نفوذگزارش
5 | 1
ratione materiae١٣:١٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٨علت مادی گزارش
5 | 1
on an equal footing٢٠:١٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٧شرایطی که در آن همه شانس برابر دارندگزارش
5 | 0
resettlement٠٠:١٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٦کوچگزارش
5 | 1
facility٢٣:٤٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٥تشکیلاتگزارش
83 | 1
area٢١:٢٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٤قلمروگزارش
41 | 2
phytosanitary٢٣:٠٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٢مربوط به گیاهانگزارش
16 | 1
sanitary٢٣:٠٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٢مربوط به حیواناتگزارش
2 | 2
mandate١٧:٤١ - ١٣٩٦/١٠/٠٢در علم حقوق: مأموریتگزارش
28 | 0
erga omnes٢٠:١٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٦در مقابل دیگرانگزارش
7 | 1
set out١٩:٢٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٥مقرر داشتنگزارش
87 | 1
lawmaking١٨:٥٦ - ١٣٩٦/٠٩/١٥قانون سازگزارش
18 | 0
panel١١:٤٠ - ١٣٩٦/٠٩/١٤مجمعگزارش
46 | 1
enforcement١٥:٠١ - ١٣٩٦/٠٩/١٣تنفیذگزارش
18 | 1
promoting٠٨:٤٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠٨مروّجگزارش
32 | 1
morphogenic٢١:٣١ - ١٣٩٦/٠٩/٠٧ریخت زاییگزارش
2 | 0
original٢٢:٠٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠بدویگزارش
21 | 1
defoliant١٠:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٨خزان ساز برگ زداگزارش
5 | 0
protecting power١٨:٢٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٧حافظ منافع ( در حقوق بین الملل زمانی که دو کشور روابط دیپلماتیک ندارند، ممکن است کشور ثالثی وظیفه حفظ منافع یکی را در قلمرو دیگری بر عهده گیرد، مانند ... گزارش
5 | 0
localities١٩:١٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦امکنه اماکنگزارش
5 | 1
depart from٢٢:١٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧عدول نمودنگزارش
21 | 0
entity٢٢:١٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٦( در جمع ) تشکیلاتگزارش
32 | 1