برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کامبیز سلیمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لحن نوشتار ١٣٩٧/٠١/١٢
|

2 (در بتن ریزی) متراکم کردن ١٣٩٦/١٢/١٢
|

3 کتاب های مصور ژاپنی ١٣٩٦/١١/١٦
|

4 در حقوق بین الملل، متنی است که در ابتدای یک پیمان ظاهر میشود و بطور بسیار کلی اصول، اهداف و زمینه های مورد بحث را تعریف مینماید. ١٣٩٦/١١/١٤
|

5 آمریکای میانه. تقریباً مکزیک مرکزی، بلیز، گواتمالا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و کاستاریکای امروزی. ١٣٩٦/١١/٠٣
|

6 گیاهان تکامل یافته، بخصوص آوند داران و گیاهان گل دار ١٣٩٦/١١/٠٣
|

7 دهکده
شهر کوچک خودمختار (بیشتر در اروپا)
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

8 تضمین نشده ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

9 Hazardous and Noxious Substances
مواد سمی و خطرناک (در حقوق دریانوردی مورد استفاده قرار میگیرد)
١٣٩٦/١٠/٢٣
|

10 ارزیابی بایسته ١٣٩٦/١٠/١٩
|

11 مواجهه ١٣٩٦/١٠/١٩
|

12 غیر قابل چشم پوشی
غیر قابل صرفنظر
١٣٩٦/١٠/١٩
|

13 لاینفک ١٣٩٦/١٠/١٦
|

14 زوال ١٣٩٦/١٠/١٥
|

15 بازپذیرش ١٣٩٦/١٠/١٤
|

16 دریاچه، در اسناد حقوق بین الملل به منبع محصوری از آب اطلاق میشود که دائمی بوده و از طریق منابع ورودی تغذیه میگردد. ١٣٩٦/١٠/١٢
|

17 اعمال نفوذ ١٣٩٦/١٠/١٠
|

18 علت مادی
١٣٩٦/١٠/٠٨
|

19 شرایطی که در آن همه شانس برابر دارند ١٣٩٦/١٠/٠٧
|

20 کوچ ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

21 تشکیلات ١٣٩٦/١٠/٠٥
|

22 قلمرو ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

23 مربوط به گیاهان ١٣٩٦/١٠/٠٢
|

24 مربوط به حیوانات ١٣٩٦/١٠/٠٢
|

25 در علم حقوق: مأموریت ١٣٩٦/١٠/٠٢
|

26 در مقابل دیگران ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

27 مقرر داشتن ١٣٩٦/٠٩/١٥
|

28 قانون ساز ١٣٩٦/٠٩/١٥
|

29 مجمع ١٣٩٦/٠٩/١٤
|

30 تنفیذ ١٣٩٦/٠٩/١٣
|

31 مروّج ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

32 ریخت زایی ١٣٩٦/٠٩/٠٧
|

33 بدوی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

34 خزان ساز
برگ زدا
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

35 حافظ منافع ( در حقوق بین الملل زمانی که دو کشور روابط دیپلماتیک ندارند، ممکن است کشور ثالثی وظیفه حفظ منافع یکی را در قلمرو دیگری بر عهده گیرد، مانند ... ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

36 امکنه
اماکن
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

37 عدول نمودن ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

38 (در جمع ) تشکیلات ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|