برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی احدی سقزچی

ایران
تهران
دیپلم قدیم ( معادل ....)
م. ۳۱مارس۱۹۷۵

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ماجو
چآمآ
ماجوتسو _ شی
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

2 این سکر بین هل عقل را ٬ این نقل بین هل نقل را
کز بهر نان و ”بقل” را ٬ چندین نشاید ماجرا

مولانا
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

3 اگرچه کلمهٔ عربی عِرق مترادف عروق به معنی رگ و عصبیت درست‌تر است ٬ اما به جهت کثرت استعمال میتوان اِرق را بعنوان معادل فارسی آن پذیرفت و بکار برد ؛ پ ... ١٣٩٩/٠٢/١٢
|