برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کیانا مرادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 lots of water on the land that is normally dry
یعنی سیل
١٣٩٩/١٢/٠٥
|