برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جواد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پيروي كردن، رعايت كردن : syn: adhere,obey ١٣٩٧/١٠/١٨
|

2 گوشت لخم ١٣٩٧/١٠/١١
|

3 دانش نامه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

4 موضع ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

5 رو به شكست و نابودي رفتن
3 [ intransitive ] if a system, plan, organization etc unravels, it starts to fail SYN fall apart :
١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

6 خبره، تائيد شده، مورد وثوق

char‧tered / tʃɑtəd $ tʃɑrtərd / adjective [ only before noun ] British English
chartered accountant ...
١٣٩٧/٠٩/١٨
|

7 سروصدا، غاروقور كردن معده ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

8 if a part of an animal or plant secretes a liquid substance, it produces it
The toad’s skin secretes a deadly poison.ترشح كردن، تراوش كردن
١٣٩٧/٠٩/١٢
|