برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هومن کشاورز

مشاور و برنامه ریز کاروکسب

نویسنده کتاب های:
-زندگی به زبان خیلی ساده
- فرهنگ لغات "معنی به زبان خیلی ساده"
-دیوان اشعار" شبان عشق"
-شرحی متفاوت بر مثنوی معنوی
-مهندسی افکار عمومی
-کاروکسب ها چگونه می میرند؟

مدرس دوره جامع و منحصر به فرد "زندگی به زبان خیلی ساده"

Joonoobiha.ir
Joonoobiha@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کار (کلمه دستوری است...)= بکار
کسب= به دست بیاور

"کار و کسب" یعنی اول بکار بعد کسب کن؛
اما به غلط در جامعه، این واژه برعکس استفاده می شو ...
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

2 فرهنگ = فر هنگ
یعنی= نور ایزدی

کسی که صاحب فرهنگ است یعنی دارای نور ایزدی است که هم خود و زندگیش را روشن می کند و هم به زندگی دیگران و محی ...
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

3 بیشعور= بیش عور
یعنی= بیش از اندازه عریان بودن در کلام و رفتار- رک گویی- صداقت کلامی و رفتاری بدون ادب و احترام-...

کلمه متضاد= باشعور = با ...
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

4 آفتاب= آفت آب
چیزی که باعث آفت و از بین رفتن آب می شود.
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

5 بازار=باز آر
یعنی= باز بیار...
بازار، شخص است نه مکان!
به کسی که دائم پول یا کالا و یا خدمت می آورد و عرضه می کند، بازار گفته می شود.
به ...
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

6 برنامه ریزی یعنی= بر نامه ریزی
یعنی = روی کاغذ ریختن
هر کار یا موضوعی را که بصورت طبقه بندی شده، بر روی کاغذ بنویسیم آن کار یا موضوع را برنامه ...
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

7 مهر بان = مهر بان
یعنی نگهبان مهر

مهربانو = مهر بان او
یعنی نگهبان مهر خداوند

در قدیم مردان را به صفت مهربانی میشناختند و ب ...
١٣٩٧/٠٨/١٤
|