برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

jonquil

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چیزی که اینجا معنی شده برای کلمه heater هست
اما چیزی که همگی دارین میگین کلمه hater هست
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 -وقتی گفته میشه که کمی بدشانسی میاریم و چون نمیتونیم جلوش رو بگیریم باید قبولش کنیم.

-کاریه که شده.
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

3 زن سختگیر
عفریته
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

4 پول در آوردن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

5 سر درس و مشق رفتن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

6 دل به کار دادن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

7 جزئیات ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

8 مشتاق
چشم انتظار
١٣٩٩/١٠/٢٤
|