برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

m.javid

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 ایجاد کردن
مشخص شدن
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

202 هزینه ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

203 نا محلول ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

204 تالوس (استخوان مچ پا) عمودی، که با پاشنه پا برجسته مشخص می شود ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

205 جمع calcaneus
استخوان پاشنه
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

206 جدا از
صرف نظر از
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

207 بروز دادن
مشخص کردن
مشخص شدن
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

208 تلاش ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

209 بررسی ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

210 طبق
اگر
در
It should be started as children
باید در بچه ها شروع شود
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

211 اختصاص دادن ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

212 اختلالات ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

213 شامل شدن ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

214 واکنش ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

215 شاغل
شاغل حرفه
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

216 امکان پذیر ساختن ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

217 بی جلوه ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

218 آلوده شده با ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

219 با جزئیات کامل ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

220 ایجاد ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

221 ایجاد شدن ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

222 فزونی ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

223 فزونی ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

224 these unions
این موارد
١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

225 تغییر یافتن
تغییر ساختمانی یافتن
١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

226 جدا نشدن
عدم جدایی
عدم جدا شدگی
١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

227 توقف ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

228 ایجاد کننده
عامل
١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

229 هدف اش ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

230 ریختن ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

231 اختلال حرکت ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|