برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

m.javid

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بلند (در زبان اندونزیایی) ١٤٠٠/٠٤/١٤
|

2 روستا village
جوامع شهری urban communities
از تقسیمات کشور اندونزی
١٤٠٠/٠٤/١٤
|

3 به صلاح for the child's good ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

4 for good
به صلاح for the child's good
برای همیشهhe has gone for good
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

5 درس دادن
درس عبرت دادن
ادب کردن
تربیت کردن
تنبیه کردن
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

6 teach a lesson
درس دادن
درس عبرت دادن
ادب کردن
تربیت کردن
تنبیه کردن
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

7 داخل چشم
داخل چشمی
١٣٩٩/١١/١٠
|

8 فضا ١٣٩٩/١١/١٠
|

9 تعریق ١٣٩٩/١١/١٠
|

10 به علت ١٣٩٩/١١/١٠
|

11 باز بودن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

12 in terms of
از لحاظ
١٣٩٩/١١/٠٩
|

13 قسمت
١٣٩٩/١١/٠٩
|

14 دپرسیون ١٣٩٩/١١/٠٩
|

15 تحت تاثیر قرار گیرد ١٣٩٩/١١/٠٩
|

16 استفاده کردن
مصرف کردن
١٣٩٩/١١/٠٨
|

17 بیزاری از طعم
(طوری که ممکن است باعث حالت تهوع شود)
١٣٩٩/١١/٠٨
|

18 نارسایی ١٣٩٩/١١/٠٨
|

19 عدم تعادل ١٣٩٩/١١/٠٦
|

20 بازاریابی
پس از بازاریابی
١٣٩٩/١١/٠٦
|

21 مقایسه کننده ١٣٩٩/١١/٠٦
|

22 افزاینده فشار خون ١٣٩٩/١١/٠٦
|

23 تکمیلی ١٣٩٩/١١/٠٦
|

24 یوتکتیک
موادی که در یک دمای واحد ذوب یا منجمد می‌شوند که این دما پایین‌تر از نقطه ذوب هر یک از ترکیبات به صورت جداگانه است
١٣٩٩/١١/٠٥
|

25 سفید شدن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

26 غیر اورژانسی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

27 احاطه کردن ١٣٩٩/١١/٠٤
|

28 احاطه شده ١٣٩٩/١١/٠٤
|

29 شکلک ١٣٩٩/١١/٠٢
|

30 اوغ زدن ١٣٩٩/١١/٠٢
|

31 خود تنظیم ١٣٩٩/١١/٠٢
|

32 به کارگیری ١٣٩٩/١١/٠١
|

33 لقاحی ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

34 پس از لقاح ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

35 شکل پذیری
تغییر پذیری
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

36 به نظر می رسد ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

37 دندان در آوردن ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

38 ژله ای ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

39 تایید نشده ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

40 اکسید کننده ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

41 استفاده
مصرف
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

42 اجرا
استفاده
مصرف
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

43 قرص های شیار دار ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

44 درمان بیش از حد ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

45 حل کردن
حل کردنی
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

46 مقدار دیگری ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

47 غذای دریافتی همراه (همزمان) ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

48 drug interaction
تداخل دارویی
١٣٩٩/١٠/٢٢
|

49 پیش ماده ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

50 زیاد ١٣٩٩/١٠/٢٢
|