برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

m.javid

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 داخل چشم
داخل چشمی
١٣٩٩/١١/١٠
|

2 فضا ١٣٩٩/١١/١٠
|

3 تعریق ١٣٩٩/١١/١٠
|

4 به علت ١٣٩٩/١١/١٠
|

5 باز بودن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

6 in terms of
از لحاظ
١٣٩٩/١١/٠٩
|

7 قسمت
١٣٩٩/١١/٠٩
|

8 دپرسیون ١٣٩٩/١١/٠٩
|

9 تحت تاثیر قرار گیرد ١٣٩٩/١١/٠٩
|

10 استفاده کردن
مصرف کردن
١٣٩٩/١١/٠٨
|

11 بیزاری از طعم
(طوری که ممکن است باعث حالت تهوع شود)
١٣٩٩/١١/٠٨
|

12 نارسایی ١٣٩٩/١١/٠٨
|

13 عدم تعادل ١٣٩٩/١١/٠٦
|

14 بازاریابی
پس از بازاریابی
١٣٩٩/١١/٠٦
|

15 مقایسه کننده ١٣٩٩/١١/٠٦
|

16 افزاینده فشار خون ١٣٩٩/١١/٠٦
|

17 تکمیلی ١٣٩٩/١١/٠٦
|

18 یوتکتیک
موادی که در یک دمای واحد ذوب یا منجمد می‌شوند که این دما پایین‌تر از نقطه ذوب هر یک از ترکیبات به صورت جداگانه است
١٣٩٩/١١/٠٥
|

19 سفید شدن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

20 غیر اورژانسی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

21 احاطه کردن ١٣٩٩/١١/٠٤
|

22 احاطه شده ١٣٩٩/١١/٠٤
|

23 شکلک ١٣٩٩/١١/٠٢
|

24 اوغ زدن ١٣٩٩/١١/٠٢
|

25 خود تنظیم ١٣٩٩/١١/٠٢
|

26 به کارگیری ١٣٩٩/١١/٠١
|

27 لقاحی ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

28 پس از لقاح ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

29 شکل پذیری
تغییر پذیری
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

30 به نظر می رسد ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

31 دندان در آوردن ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

32 ژله ای ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

33 تایید نشده ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

34 اکسید کننده ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

35 استفاده
مصرف
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

36 اجرا
استفاده
مصرف
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

37 قرص های شیار دار ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

38 درمان بیش از حد ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

39 حل کردن
حل کردنی
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

40 مقدار دیگری ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

41 غذای دریافتی همراه (همزمان) ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

42 drug interaction
تداخل دارویی
١٣٩٩/١٠/٢٢
|

43 پیش ماده ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

44 زیاد ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

45 تصمیم ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

46 دیر رهش ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

47 محرومیت ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

48 از بین رفتن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

49 با طعم ... است ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

50 در ١٣٩٩/١٠/٢٢
|