برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

m.javid

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عدم تعادل ١٣٩٩/١١/٠٦
|

2 بازاریابی
پس از بازاریابی
١٣٩٩/١١/٠٦
|

3 مقایسه کننده ١٣٩٩/١١/٠٦
|

4 افزاینده فشار خون ١٣٩٩/١١/٠٦
|

5 تکمیلی ١٣٩٩/١١/٠٦
|

6 یوتکتیک
موادی که در یک دمای واحد ذوب یا منجمد می‌شوند که این دما پایین‌تر از نقطه ذوب هر یک از ترکیبات به صورت جداگانه است
١٣٩٩/١١/٠٥
|

7 سفید شدن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

8 غیر اورژانسی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

9 احاطه کردن ١٣٩٩/١١/٠٤
|

10 احاطه شده ١٣٩٩/١١/٠٤
|

11 شکلک ١٣٩٩/١١/٠٢
|

12 اوغ زدن ١٣٩٩/١١/٠٢
|

13 خود تنظیم ١٣٩٩/١١/٠٢
|

14 به کارگیری ١٣٩٩/١١/٠١
|

15 لقاحی ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

16 پس از لقاح ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

17 شکل پذیری
تغییر پذیری
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

18 به نظر می رسد ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

19 دندان در آوردن ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

20 ژله ای ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

21 تایید نشده ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

22 اکسید کننده ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

23 استفاده
مصرف
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

24 اجرا
استفاده
مصرف
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

25 قرص های شیار دار ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

26 درمان بیش از حد ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

27 حل کردن
حل کردنی
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

28 مقدار دیگری ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

29 غذای دریافتی همراه (همزمان) ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

30 drug interaction
تداخل دارویی
١٣٩٩/١٠/٢٢
|

31 پیش ماده ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

32 زیاد ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

33 تصمیم ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

34 دیر رهش ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

35 محرومیت ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

36 از بین رفتن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

37 با طعم ... است ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

38 در ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

39 ترکیبی ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

40 بدون تجویز
بدون نسخه
١٣٩٩/١٠/٢١
|

41 هدف ١٣٩٩/١٠/٢١
|

42 محدود اند ١٣٩٩/١٠/٢١
|

43 محدودیت ١٣٩٩/١٠/٢١
|

44 مهار کردن ١٣٩٩/١٠/٢١
|

45 مقدار ١٣٩٩/١٠/٢١
|

46 رونوشت بردار ١٣٩٩/١٠/٢١
|

47 مختص ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

48 تجویز شود
لازم باشد
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

49 تجویز کردن
لازم بودن
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

50 قطعی ١٣٩٩/١٠/٢٠
|