برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

m.javid

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 دوره ای ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

152 عمیق شدن
گود شدن
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

153 برگرداندن ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

154 واضح
معتبر
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

155 درگیر ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

156 مشخص شدن ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

157 غیر قابل برگشت ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

158 قابل برگشت ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

159 فاقد
فقدان
١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

160 قطعی ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

161 تقعر ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

162 دارای تقعر ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

163 پایک
پایه باریک/کوچک
١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

164 پرش ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

165 در نتیجه ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

166 بی نظمی دندان ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

167 مرحله رشدی اصلی ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

168 جلو قرار گرفته ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

169 سلول محور ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

170 سازندگی
سازنده
١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

171 فشردگی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

172 تشکیل دندان
ساخت دندان
١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

173 کمانی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

174 آبی پر رنگ ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

175 نرم
a painful and boggy mass on the head
١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

176 عامل مرگ ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

177 ایجاد کننده
عامل
علت
دلیل
١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

178 همبند
مانند بافت همبند
١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

179 بارز ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

180 غیر طبیعی ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

181 رو به بالا ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

182 رو به پایین ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

183 به دلیل ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

184 پارگی
جدا شدگی
شکاف
١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

185 تحت تاثیر قرار می گیرد ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

186 نمایان با
مشخص با
بارز با
١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

187 مختل ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

188 دست و پا چلفتی بودن
ناشی گری
بی دست و پایی
بی عرضگی
بی لیاقتی
خامی
بی دقتی
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

189 پشت
خلف
dorsa of hands
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

190 is missing
وجود ندارد
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

191 رویان
جنین
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

192 روانی ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

193 بیش از حد قابل کشش
بیش از حد کشش پذیر
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

194 قابل کشش
کشش پذیر
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

195 کش آمدن ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

196 عقب رفته ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

197 مشابه ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

198 متفاوت ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

199 حرکات ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

200 علت است
علت محسوب می شود
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|