برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

m.javid

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 شدت یافته
تشدید شده
١٣٩٩/٠٩/١٨
|

102 اتساع ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

103 القا کننده
تحریک کننده
١٣٩٩/٠٩/١٨
|

104 تنظیم کردن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

105 به دست آمدن ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

106 دوز اولیه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

107 میزان
حداقل
کمترین
١٣٩٩/٠٩/١١
|

108 عاقلانه ١٣٩٩/٠٩/١١
|

109 در رفته
دچار در رفتگی
١٣٩٩/٠٩/١١
|

110 منحنی ١٣٩٩/٠٩/١١
|

111 مرحله ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

112 منجر به، باعث
ناشی از
هر دو معنی را دارد (بیانگر رابطه علت و معلولی)
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

113 ظهور ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

114 مشخص شدن ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

115 بهبود یافتن
رفع شدن
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

116 ایجاد شدن ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

117 بروز ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

118 تجمع یافتن ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

119 دخیل در ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

120 کاهش ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

121 فاقد، بدونِ ...
oil free
فاقد چربی، بدون چربی
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

122 به مرور دچار ... شدن ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

123 کاسته شدن از شدت (علایم) ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

124 اختلال ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

125 شیرخوارگی ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

126 تولید شده ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

127 سمت ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

128 در مقابل ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

129 واضح ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

130 مرحله ای
مرحله بندی
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

131 محسوب شدن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

132 مهار
افسار
بستن
محدودیت
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

133 حرف تعریف اسامی مذکر در زبان آلمانی
der mann
مرد (مشخصی)
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

134 پیچیدن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

135 از جهات دیگر ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

136 جنبه زیبایی
مربوط به زیبایی
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

137 بستن چسب ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

138 بی حرکتی ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

139 انعطاف پذیری ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

140 مربوط به انحنای مفاصل ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

141 انحنای مفاصل ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

142 پشت پا
قسمت خلفی/عقب پا
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

143 به سمت داخل ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

144 تا شدگی
خم شدگی
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

145 برگشت پذیری
قابل برگشت بودن
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

146 قابلیت در رفتگی
امکان/توانایی/ استعداد جا به جایی
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

147 دوره ای ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

148 عمیق شدن
گود شدن
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

149 برگرداندن ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

150 واضح
معتبر
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|