برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

m.javid

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 ترکیبی ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

52 بدون تجویز
بدون نسخه
١٣٩٩/١٠/٢١
|

53 هدف ١٣٩٩/١٠/٢١
|

54 محدود اند ١٣٩٩/١٠/٢١
|

55 محدودیت ١٣٩٩/١٠/٢١
|

56 مهار کردن ١٣٩٩/١٠/٢١
|

57 مقدار ١٣٩٩/١٠/٢١
|

58 رونوشت بردار ١٣٩٩/١٠/٢١
|

59 مختص ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

60 تجویز شود
لازم باشد
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

61 تجویز کردن
لازم بودن
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

62 قطعی ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

63 احتمالی ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

64 اولیه ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

65 نشان دار ١٣٩٩/١٠/١٩
|

66 پاف (در اسپری) ١٣٩٩/١٠/١٩
|

67 طولانی مدت
مزمن
١٣٩٩/١٠/١٤
|

68 پیش شستشو ١٣٩٩/١٠/١٤
|

69 تجویز می شود ١٣٩٩/١٠/١٤
|

70 مجموع ١٣٩٩/١٠/١٢
|

71 وجود دارد
قرار دارد
١٣٩٩/١٠/١٢
|

72 بیشتر استفاده کردن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

73 منع ١٣٩٩/١٠/١١
|

74 مشاهده شده
تشخیص داده شده
پی برده شده
در نظر گرفته شده
فرض شده
١٣٩٩/١٠/١١
|

75 تایید کردن ١٣٩٩/١٠/١١
|

76 استریل ١٣٩٩/١٠/١١
|

77 استریل بودن ١٣٩٩/١٠/١١
|

78 تعبیه
جاگذاری
١٣٩٩/١٠/١٠
|

79 غیر حساس
بدون واکنش
١٣٩٩/١٠/١٠
|

80 ناشی از ١٣٩٩/١٠/١٠
|

81 برگه راهنمای داخل بسته ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

82 خارج صفراوی ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

83 as a last resort
به عنوان آخرین گزینه
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

84 به عنوان آخرین گزینه ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

85 پاک شدن ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

86 در دسترس نگه داشتن
در دسترس گذاشتن
دم دست گذاشتن
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

87 رقیق کردن
بازسازی
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

88 برگشتی ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

89 رفع ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

90 آماده ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

91 دفعه
دفعات
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

92 در ترکیب با
در کنار
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

93 توسط
در اثر
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

94 کُشندگی باکتری
باکتری کشی
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

95 تعیین کننده ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

96 رونویسی ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

97 رقیق کردن
خیس کردن
آب اضافه کردن
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

98 اختلال ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

99 به مقدار ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

100 انجام ندادن ١٣٩٩/٠٩/١٨
|