برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

m.javid

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به صلاح for the child's good ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

2 for good
به صلاح for the child's good
برای همیشهhe has gone for good
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

3 درس دادن
درس عبرت دادن
ادب کردن
تربیت کردن
تنبیه کردن
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

4 teach a lesson
درس دادن
درس عبرت دادن
ادب کردن
تربیت کردن
تنبیه کردن
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

5 داخل چشم
داخل چشمی
١٣٩٩/١١/١٠
|

6 فضا ١٣٩٩/١١/١٠
|

7 تعریق ١٣٩٩/١١/١٠
|

8 به علت ١٣٩٩/١١/١٠
|

9 باز بودن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

10 in terms of
از لحاظ
١٣٩٩/١١/٠٩
|

11 قسمت
١٣٩٩/١١/٠٩
|

12 دپرسیون ١٣٩٩/١١/٠٩
|

13 تحت تاثیر قرار گیرد ١٣٩٩/١١/٠٩
|

14 استفاده کردن
مصرف کردن
١٣٩٩/١١/٠٨
|

15 بیزاری از طعم
(طوری که ممکن است باعث حالت تهوع شود)
١٣٩٩/١١/٠٨
|

16 نارسایی ١٣٩٩/١١/٠٨
|

17 عدم تعادل ١٣٩٩/١١/٠٦
|

18 بازاریابی
پس از بازاریابی
١٣٩٩/١١/٠٦
|

19 مقایسه کننده ١٣٩٩/١١/٠٦
|

20 افزاینده فشار خون ١٣٩٩/١١/٠٦
|

21 تکمیلی ١٣٩٩/١١/٠٦
|

22 یوتکتیک
موادی که در یک دمای واحد ذوب یا منجمد می‌شوند که این دما پایین‌تر از نقطه ذوب هر یک از ترکیبات به صورت جداگانه است
١٣٩٩/١١/٠٥
|

23 سفید شدن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

24 غیر اورژانسی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

25 احاطه کردن ١٣٩٩/١١/٠٤
|

26 احاطه شده ١٣٩٩/١١/٠٤
|

27 شکلک ١٣٩٩/١١/٠٢
|

28 اوغ زدن ١٣٩٩/١١/٠٢
|

29 خود تنظیم ١٣٩٩/١١/٠٢
|

30 به کارگیری ١٣٩٩/١١/٠١
|

31 لقاحی ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

32 پس از لقاح ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

33 شکل پذیری
تغییر پذیری
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

34 به نظر می رسد ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

35 دندان در آوردن ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

36 ژله ای ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

37 تایید نشده ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

38 اکسید کننده ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

39 استفاده
مصرف
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

40 اجرا
استفاده
مصرف
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

41 قرص های شیار دار ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

42 درمان بیش از حد ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

43 حل کردن
حل کردنی
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

44 مقدار دیگری ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

45 غذای دریافتی همراه (همزمان) ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

46 drug interaction
تداخل دارویی
١٣٩٩/١٠/٢٢
|

47 پیش ماده ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

48 زیاد ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

49 تصمیم ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

50 دیر رهش ١٣٩٩/١٠/٢٢
|