برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hanifi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیش وهله ١٤٠٠/٠١/١٠
|

2 غیر موضوعی ، مشکل غیر موضوعی ١٣٩٩/١١/٢٩
|

3 همساز ١٣٩٩/١١/٢٤
|

4 واگزین ، ناهمساز ١٣٩٩/١١/٢٣
|

5 واگزینی
(روانشناسی)
١٣٩٩/١١/٢٢
|

6 هم آیندی ١٣٩٩/١١/٢٢
|

7 گسست
(روانشناسی)
١٣٩٩/١١/٢٢
|

8 شکافت و دوپاره سازی
روانشناسی
١٣٩٩/١١/٢٢
|

9 مویه ، آه و ناله
گریستن نمایشی و بی اشک همراه نق نق و غر غر
١٣٩٩/١١/٢٢
|

10 بازکنش ، بازآفرینی ،فعلیت یابی
در روانشناسی و در پدیده ی �مقاومت انتقال � که بیمار در یک رابطه ی بیمارگونه برای دور نگه داشتن روان‌درمانگر از خو ...
١٣٩٩/١١/٢٢
|

11 هم ایستا ١٣٩٩/١١/٠٨
|

12 درنگ بازگشتی ، وقفه ارجاعی ١٣٩٩/١١/٠٨
|