جواد ابراهیمی پور

جواد ابراهیمی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهeither١٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤خواهگزارش
71 | 10
willingness١٩:٠٤ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤میل، رغبتگزارش
30 | 1
inforceable١٣:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤لازم الاجراگزارش
2 | 0
competent parties١٣:١٧ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤طرفین دارای اهلیتگزارش
2 | 0
certain requirement١٣:٠١ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤شرایط خاصگزارش
0 | 0
involved١٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤ذی ربطگزارش
67 | 3
emerges١٢:٢١ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤تکوین یافتنگزارش
14 | 1
widely recognized١٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤معروف ترینگزارش
0 | 0
descendability٠٢:٣١ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤حقوقی: قابلیت به ارث رسیدنگزارش
0 | 0
aquired٠٠:٤٤ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤کسب شدهگزارش
7 | 0
passes٢٢:٣٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢٣منتقل شدنگزارش
51 | 0
abolitioned٢١:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٢٣نسخ کردن، منسوخگزارش
0 | 0
entiretise٠٩:٣٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢٣مالکیت توسط زوجین= حقوقی tenancy by the entiretiesگزارش
0 | 0
ones١٨:٤٥ - ١٣٩٧/٠٧/٢٢شخصی، یک نفر، فردیگزارش
7 | 0
evidenc١٨:٣٨ - ١٣٩٧/٠٧/٢٢حقوقی= ادله، دلیل، مدارکگزارش
2 | 0
به وضوح١٧:٤٨ - ١٣٩٧/٠٧/٢٢obviouslyگزارش
9 | 1
the land١١:٣١ - ١٣٩٧/٠٧/٢٢حقوق= ملکگزارش
0 | 1
dispose١٧:٠١ - ١٣٩٧/٠٧/٢١منتقل کردن، انتقال دادنگزارش
71 | 1
entireties١٨:٢٨ - ١٣٩٧/٠٧/١٧تخصصی حقوقی: زوجینگزارش
2 | 0