either

/ˈiːðər//ˈaɪðə/

معنی: این و ان، هر یک از دو تا
معانی دیگر: یکی یا دیگری، یکی از دوتا، هر یک (از دو تا)، (با: or) یا ... یا، (بعد از دو فعل منفی به کار می رود) نه...نه، همچنین نه، (عامیانه) هرگز، اصلا نه، به هیچ وجه، کلمه مخالف ان neither است یعنی هیج کدام
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
(1) تعریف: one or the other of two.

- You can have either a piece of cake or a slice of pie, but not both.
[ترجمه Top _ Gon] شما می توانید یک تکه کیک یا یک تکه پای را داشته باشید، اما نه هر دو
|
[ترجمه arash rajabi] شما میتوانید یک تکه کیک یا یک برش از پای سیب داشته باشید، اما هر دو را خیر .
|
[ترجمه ترگمان] شما می توانید یک تکه کیک یا یک تکه از کیک داشته باشید اما نه هر دو
[ترجمه گوگل] شما می توانید یک تکه کیک یا یک تکه پای را داشته باشید، اما نه هر دو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: each of two.

- There is a side table on either side of the bed.
[ترجمه arash rajabi] یک میز پاتختی در هر یک از دو طرف تخت وجود دارد .
|
[ترجمه ترگمان] یک میز کناری در دو طرف تخت است
[ترجمه گوگل] یک میز جانبی در هر طرف تخت وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
ضمیر ( pronoun )
• : تعریف: one or the other.

- I know I can choose between the two, but I really don't want either.
[ترجمه علیرضا] من میدونم که انتحاب من بین دوتا از آنها هست، اما واقعیت اینه که من حتی یکیشون رو هم نمیخواهم.
|
[ترجمه ترگمان] می دانم که می توانم بین آن دو انتخاب کنم، اما واقعا هم نمی خواهم
[ترجمه گوگل] من می دانم که می توانم بین این دو انتخاب کنم، اما من هم واقعا نمی خواهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
حرف ربط ( conjunction )
• : تعریف: used to indicate one of two choices or possibilities in a phrase or sentence, the other choice or possibility being indicated by a following conjunction, "or."

- You can have either chicken or roast beef.
[ترجمه ترگمان] تو هم میتونی مرغ بخوری یا گوشت کبابی
[ترجمه گوگل] شما می توانید هر دو مرغ یا گوشت چرخ کرده را داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He's either in the garage or in the basement.
[ترجمه ترگمان] او یا در گاراژ یا در زیر زمین است
[ترجمه گوگل] او در گاراژ یا در زیرزمین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Either come with us now or join us later.
[ترجمه ترگمان] یا با ما بیا یا بعدا به ما ملحق شو
[ترجمه گوگل] یا با ما همراه شوید یا بعدا به ما بپیوندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Either tell me the truth or I'll break your arm.
[ترجمه Edhts] یا حقیقت را به من بگویید یا من بازوی شما را خواهم شکست
|
[ترجمه ن] یا حقیقت را بگویید یا بازو ی تو را بشکنم
|
[ترجمه سمانه] یا حقیقت رو بگو یا دستت رو میشکنم
|
[ترجمه ترگمان] یا حقیقت رو بهم بگو وگرنه دستت رو میشکونم
[ترجمه گوگل] یا حقیقت را بگویم یا بازوی شما را بشکنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
قید ( adverb )
• : تعریف: as well as; also; in the like manner; similarly (used to emphasize negative statements).

- If you're not having dessert, then I won't either.
[ترجمه علی] اگر دسر نمی خورید من هم نمی خورم
|
[ترجمه نادیا] اگر دسر ندارید من هم نمیمانم
|
[ترجمه ترگمان] اگه دسر نداری، منم نمی شم
[ترجمه گوگل] اگر دسر ندارید، من هم نخواهم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I don't like flying and my husband doesn't either, so we generally drive on vacations.
[ترجمه علی] من پرواز رو دوست ندارم و همسرم همین طور ، بنابراین ما معمولا در تعطیلات رانندگی میکنیم
|
[ترجمه ترگمان] من از پرواز کردن خوشم نمیاد و شوهرم هم همینطور بنابراین ما معمولا تو تعطیلات رانندگی می کنیم
[ترجمه گوگل] من پرواز را دوست ندارم و همسر من هم نیست، بنابراین ما معمولا در تعطیلات رانندگی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. either come to the capital as servant / or prepare for war
یا بیا پایتخت در خدمت / یا که آماده باش جنگانا

2. either come to the capital to serve or get ready for war!
(زاکانی) یا بیا پایتخت در خدمت یا که آماده باش جنگانا!

3. either die or slay
یا بمیر یا بمیران.

4. either this or that
یا این یا آن

5. either tonight or tomorrow
یا امشب یا فردا

6. you can either heed my words or show boredom
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

7. you can either pay now or later
می توانید حالا بپردازید یا بعدا.

8. you must either swallow your words or die
یا باید حرف های خود را انکار کنی یا بمیری.

9. rabbits are hunted either afoot or on horseback
خرگوش را یا پیاده و یا سوار بر اسب شکار می کنند.

10. signs can be either literal or numerical
علامت ها می توانند واتی یا شماره ای باشند.

11. students can take either a paper in latin or a paper in greek
شاگردان می توانند امتحان کتبی لاتین و یا امتحان کتبی یونانی را انتخاب کنند.

12. you can use either hand
می توانی هر یک از دو دستت را به کار ببری.

13. the drug is ingested either by eating or by injection
این دارو را یا از راه خوردن یا از راه تزریق وارد بدن می کنند.

14. this meat can be either fried or microwaved
این گوشت را می توان یا سرخ کرد و یا در مایکروویو پخت.

15. he had a knife in either hand
او در هر دست یک چاقو داشت.

16. most of the tribe members either died or expatriated
بیشتر افراد قبیله یا مردند یا جلای وطن کردند.

17. please put your carry-on luggage either under your seat or in the overhead compartment
لطفا چمدان های (کوچک) خود را یا زیر صندلی یا در اشکاف بالاسر قرار دهید.

18. throughout the meeting he was either chewing his pencil or fidgetting with his fingers
در طول جلسه،او یا مداد خود را می جوید و یا با انگشتان خود بازی می کرد.

19. two guards were stationed at either side of the gate
دو نگهبان در طرفین دروازه مستقر بودند.

20. two soldiers stood guard on either side
در هر طرف دو سرباز پاس می دادند.

21. if they don't pay, we won't either
اگر آنها نپردازند ما هم نخواهیم پرداخت.

22. ships that were trying to run either inward or outward through the blockade
کشتی هایی که سعی می کردند با گذشتن از خط محاصره داخل یا خارج شوند.

23. the seats are three abreast on either side of the plane
صندلی ها در ردیف های سه تایی در دو طرف هواپیما قرار دارند.

24. there was a long slit on either side of her skirt
در هر یک از طرفین دامن او یک چاک بلند وجود داشت.

25. be polite but don't kowtow to him either
مودب باش ولی زیادی هم نسبت به او تواضع نکن.

26. he added that he didn't have money either
او اضافه کرد که پول هم ندارد.

27. jahangir won't go and iraj won't go either
جهانگیر نخواهد رفت و ایرج هم همین طور.

28. opening the window was of no help either
بازکردن پنجره هم فایده ای نداشت.

29. we have two apples; you can take either but not both
دو عدد سیب داریم ; تو می توانی یکی را برداری ولی نه هر دو را.

30. he said: "a miser's greedy eyes will be filled either by contentment or by grave-dust"
گفت: "چشم تنگ دنیادوست را یا قناعت پرکند یا خاک گور"

31. i don't like her and i don't like her sister either
نه او را دوست دارم نه خواهرش را (او را دوست ندارم و خواهرش را هم همین طور).

مترادف ها

این و ان (صفت)
either

هر یک از دو تا (صفت)
either

تخصصی

[فوتبال] هریک از دوتا
[ریاضیات] هر کدام، هر یک، هم، هر یک از، هر

به انگلیسی

• one of two
(grammar) also, too, as well (used after a negative clause: i won't either)
one or the other; one and the other
precedes two or more coordinate words or phrases, either...or
you use either in front of the first of two or more alternatives, when you are stating the only possibilities or choices that there are. the other alternatives are introduced by `or'.
you can use either in a negative statement in front of the first of two alternatives in order to say that the negative statement refers to both the alternatives.
either refers to one of two possible things, when you want to say that it does not matter which one is chosen.
you can also use either in a negative statement to refer to each of two things when you are saying that the negative statement includes both of them.
either is used by itself at the end of a negative statement to indicate that there is a similarity or connection between a person or thing that you have just mentioned and one that was mentioned earlier.
you can use either before a noun that refers to each of two things when you are talking about both of them.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیاین و ان، هر یک از دو تامعانی متفرقهیکی یا دیگری، یکی از دوتا، هر یک ( از دو ...بررسی کلمهصفت ( adjective ) • ( 1 ) تعریف: one or the other of two. - You can have either a piece of ...جمله های نمونه1. either come to the capital as servant / or prepare for war یا بیا پایتخت در خدمت / یا که آماده ...مترادفاین و ان (صفت) either هر یک از دو تا (صفت) eitherبررسی تخصصی[فوتبال] هریک از دوتا [ریاضیات] هر کدام، هر یک، هم، هر یک از، هرانگلیسی به انگلیسیone of two ( grammar ) also, too, as well ( used after a negative clause: i won't either ) one or the ot ...
معنی either، مفهوم either، تعریف either، معرفی either، either چیست، either یعنی چی، either یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف e، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف e، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف e، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف e
کلمه بعدی: either diagram
اشتباه تایپی: ثهفاثق
آوا: /ایتهر/
عکس either : در گوگل
معنی either

پیشنهاد کاربران

یا، حتی
همچنین، همینطور
یا - حتی - شاید - بجای
هیچ یک از = ( . either ( adv
خواه
Eitherبه عنوان ( determined ) ( تعیین کننده ) به کار میرود. به معنی هردو، این و آن
مثلا وقتی میخوای یه چیز بخری بین چند تا چیز باید تعیین کنی، پس میگی این و آن یا جفتشون یا هردو
هر کدام
هر کدام از
Either means also and is only used in negative sentences
در هر صورت
either. . . . or
یا. . . . . یا. . .
به هر روی
also
هم، همچنین
یا،
برای اعلام موافقت و اتفاق نظر, در پاسخ به جملات منفی از آن در آخر جملات استفاده میشود.
مثال :

I cant play guitar
I cant either
چه. . . چه
either political or economic = چه سیاسی چه اقتصادی
Means also and is only used in negative sentences
به صورت . . . یا . . .
یکی از دوتا معمولا برای انتخاب کردن we use either :in/out
یک کدام
Well at work we use vido conferencing for meeting with international offies. its
less expensive than a business trip. and you dont get jet lag, either ! "همچنین
یک چیز از چند چیز
میتوان گفت این و این
میتوان گفت هر دو و این وای and very very
یکی از
One or two
either means also and is only used in negative sentences

معنی either در کانون زبان
also, it is only used in negative sentences
هر دو تا
"used in negative sentences instead of "also" or "too

. I don't eat meat and my husband doesn't either
". I've never been to the States. " "I haven't either"
. They do really good food at that restaurant and it's not very expensive either
اون یکی، دیگری ( دیگر )
هر یک از دو
ولی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما