برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ایمان مدافع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آباناز
نام دخترانه یعنی ناز پدران کسی ک برای پدر خیلی عزیز است
البته آباناز ب شکل آبان آز هم شاید گفته شود ب معنی دربرگیرنده ماه آبان طمع آبان
١٣٩٦/٠٨/١١
|

2 داریا منظور همان داریوش است(دارا)
در فتوحات هخامنشیان شهری در سوریه ب اسم داریا ب افتخار داریوش گذاته شده ک هنوز همان اسم داریا را بر خود دارد
١٣٩٦/٠٨/١١
|

3 شینshain مخفف شاهین اسم پسر
شهین اسم لری دختر
١٣٩٦/٠٨/١١
|

4 تیام یعنی چشمهایم و عرفا برای دختر ب کار میرود و ظرافتی ک دارد برای دختر است و نشانه مهر و محبت لرهاست و محبت ب دخترانشان است ١٣٩٦/٠٨/١١
|

5 قابل توجه دوست عزیزی ک گفتن لر ها از جای دیگر اومدن لطف کنید یکم بیشتر تحقیق کنید تا بفهمید وقتی اسکندر مقدونی تو منطقه رستم فارس و بویراحمد سد راه ا ... ١٣٩٦/٠٨/١١
|

6 تیرزاد
زاده تیر زاده ماه گرما و جوشش خورشید
١٣٩٦/٠٨/١١
|

7 مهرآستار
یعنی ستاره خورشید
ستاره خورشید منظور از آخرین ستاره ای است ک صبحگاه ناپدید می شود و از نگاه ما در نزدیکی خورشید قرار دارد ک احتمالا هم ...
١٣٩٦/٠٨/١١
|

8 مهررخ
رخ خورشید زیبایی خورشید نمایه خورشید
١٣٩٦/٠٨/١١
|

9 مهرآرو
خورشید آرو
آرو ریشه اسم آریایی های ک آریو برزن یکی از آن ها بود البته الان هم استان کهگیلویه و بویراحمد ایلی ب اسم آرو دارد
١٣٩٦/٠٨/١١
|

10 مهرآریا
خورشیدآریایی
١٣٩٦/٠٨/١٠
|