آقاپارسا

آقاپارسا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhallmark٠١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨ننگگزارش
7 | 0
asylum١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٧/١٠پناهندگیگزارش
16 | 1
asylum١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٠پناهجوگزارش
0 | 2
miracles٢٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤معجزهگزارش
7 | 1
tackling٢٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢١دست و پنجه نرم کردمگزارش
12 | 1
appropriation٠١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٩تملک و یا تخصیص بدون اجازه مالک یا صاحبگزارش
2 | 1
unauthorised٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٢غیر مجاز - بدون اجازهگزارش
5 | 0
nab٠١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٧مال خودکردن - گرفتنگزارش
5 | 1
recession٠١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٦بحران اقتصادیگزارش
2 | 0
leapt٢٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٣جهشگزارش
9 | 1
obviously٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٣آشکاراگزارش
5 | 1
agrarian٢٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٣اراضی گزارش
0 | 1
spheres٢٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٣حوزهگزارش
16 | 0
preoccupied١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٣گرفتار ( ذهنی ) چیزی بودنگزارش
5 | 0
ever growing١٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٣رو به رشد گزارش
5 | 0
chronology٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩رویدادنگاری علم محاسباتی که به یافتن زمان یک پیشامد تاریخی و نه اندازه گیری زمان آن می پردازد.گزارش
2 | 1
associate٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦وابستهگزارش
5 | 1
deteriorating٢٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦به خطر افتادهگزارش
2 | 1
bovine١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦گاو طور گزارش
7 | 0
worsening١٩:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦بدتر کردن - بدتر شدنگزارش
2 | 0
immunize١٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦مصون کردن گزارش
5 | 0
smallpox٠١:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢آبله گزارش
9 | 1
persuasively٠٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢متقاعدگرگزارش
0 | 0
predate٠٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/٣١قبل از دوره یا موقع خاص واقع شدن.گزارش
16 | 0
capita٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠سرانه - همراه با income می ایدگزارش
7 | 1
rumble٢١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠نویز - سروصداگزارش
5 | 1
ideologically٠٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦ایدئولوژیکگزارش
2 | 1
surpass٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤پیشی گرفتنگزارش
21 | 0
folklore٠١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩باور عامیانهگزارش
25 | 1
gabled٠١:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤سه گوش. gabled house: خانه های سه گوش شیروانی دار رایج در اروپاگزارش
7 | 0
melodically١٩:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٩ملودیک گزارش
0 | 0
benchmarks٢٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٦محکگزارش
5 | 0
boon٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٤مزیت گزارش
7 | 1
spurred٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/١٤دلیل یا تحریک بر انجام کاریگزارش
39 | 0
saturate٢١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٤اشباعگزارش
12 | 0
hide٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٢مخفی کردن و بصورت اسم ( پوست ) .گزارش
14 | 1
timber٢٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٢الوارگزارش
21 | 1
thrive٠٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩رشد یا پرورش مناسب ( برای کودکان حیوانات گیاهان )گزارش
25 | 0
great barrier reef٢٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨دیواره بزرگ مرجانیگزارش
5 | 0