برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آقاپارسا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ننگ ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

2 پناهندگی ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

3 پناهجو ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

4 معجزه ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

5 دست و پنجه نرم کردم ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

6 تملک و یا تخصیص بدون اجازه مالک یا صاحب ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

7 غیر مجاز-بدون اجازه ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

8 مال خودکردن- گرفتن ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

9 بحران اقتصادی ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

10 جهش ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

11 آشکارا ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

12 اراضی
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

13 حوزه ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

14 گرفتار(ذهنی) چیزی بودن ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

15 رو به رشد
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

16 رویدادنگاری
علم محاسباتی که به یافتن زمان یک پیشامد تاریخی و نه اندازه‌گیری زمان آن می‌پردازد.
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

17 وابسته ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

18 به خطر افتاده ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

19 گاو طور
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

20 بدتر کردن-بدتر شدن ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

21 مصون کردن
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

22 آبله

١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

23 متقاعدگر ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

24 قبل از دوره یا موقع خاص واقع شدن. ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

25 سرانه-
همراه با income می اید
١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

26 نویز- سروصدا ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

27 ایدئولوژیک ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

28 پیشی گرفتن ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

29 باور عامیانه ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

30 سه گوش.
gabled house: خانه های سه گوش شیروانی دار رایج در اروپا
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

31 در حال انجام ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

32 ملودیک
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

33 محک ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

34 مزیت
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

35 دلیل یا تحریک بر انجام کاری ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

36 اشباع ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

37 مخفی کردن و بصورت اسم (پوست). ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

38 الوار ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

39 رشد یا پرورش مناسب(برای کودکان حیوانات گیاهان) ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

40 دیواره بزرگ مرجانی ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|