حسام صمدی

حسام صمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbill١٦:١٠ - ١٣٩٧/١١/١٥a piece of paper moneyگزارش
110 | 2

فهرست جمله های ترجمه شدهbill١٦:١١ - ١٣٩٧/١١/١٥
• They billed her as the star of the play.
آنها به او لقب ستاره ی نمایش را دادند
7 | 2
few١٦:٠١ - ١٣٩٧/١١/١٥
• Few people ever become millionaires.
تنها بعضی میلیونر میشوند
83 | 5