حسین رحمانی

حسین رحمانی

فهرست جمله های ترجمه شدهapplication٢٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٧
• Her job requires the application of her math skills.
شغل او مستلزم استفاده از مهارت های ریاضی اوست
34 | 2