هوشیار چناری

هوشیار چناری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهyuck١٥:١٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢٩آه، اَ، آوخ، ندای نشان دهنده ی تنفرگزارش
9 | 2
compartment١٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢١جاگزارش
9 | 1
gift ideas١٥:٣٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠پیشنهادهای هدیهگزارش
2 | 0
rollerblading٠٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٦چرخک بازیگزارش
7 | 2
academic١٦:٠٣ - ١٣٩٨/٠٣/١١آموزشیگزارش
41 | 1
simultaneous١٧:٢٠ - ١٣٩٨/٠٣/١٠همرخداد، همرویداد، همروند، همگاه، همپدیدگزارش
16 | 0
instruct١٧:٥١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦آموزش دادن، آموزاندن، یاد دادنگزارش
34 | 1
prior١٤:٥٢ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦نخستین، آغازینگزارش
23 | 0
later١٤:٤١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦بعد، دیگرگزارش
32 | 1
alternative١٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦گزینه ی دوم، گزینه ی دیگر، گزینه ی جایگزین یا جانشینگزارش
28 | 1
visual١٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤رخنمون، رخنمونیگزارش
5 | 1
incapacity١١:٣٢ - ١٣٩٨/٠٢/٣١ناکارآمدیگزارش
0 | 1
unwieldy٢٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠سخت کارآمدگزارش
2 | 0
unwieldy٢١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠بدجورگزارش
5 | 0
gibberish١٣:٣٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨دریوریگزارش
51 | 1
condolences١٦:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٧همدردی کردنگزارش
16 | 1
represent١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢معرفی کردن، ارائه کردنگزارش
62 | 1
so long٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢١پاینده باشی - عزت زیادگزارش
9 | 1
embezzle٠٧:٢٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠اختلاس کردنگزارش
9 | 0
bosom٠٩:٤١ - ١٣٩٨/٠٢/١٨دوست جانیگزارش
16 | 1
fall apart٢٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩از هم گسیختنگزارش
32 | 1
go through١٤:١٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩پشت سر گذاشتنگزارش
85 | 1
traffic jams٠٩:١٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩فشار ترافیک، فشردگی راهبندانگزارش
85 | 0
seeing٠٨:٥٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٨دیدارگزارش
7 | 1
pedestrians١٧:١٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٧رهگذرانگزارش
21 | 1
onwards١٦:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٧از یک آغاز ( زمان یا مکان ) تاکنون. برای مکان، از فلان جا تا بهمان جا. برای زمان از فلان زمان تا کنون ( به بعد )گزارش
12 | 0