برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هوشیار چناری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بغرنج ها، گرفتاری هاا، پیچیدگی ها ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

2 لنگ زدن در کار ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

3 آخ که این طور، اوه نمی دانستم، وای چه بد ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

4 کاستن، کم کردن، بریدن، برش دادن ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

5 بدبیاری ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

6 گند زدن به چیزی، خراب شدن چیزی، رخداد بدروی دادن ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

7 دستور کار، دستور استفاده، دستور بهره برداری، دستور کاربرد ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

8 در دل داشتن ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

9 در سر داشتن، در ذهن داشتن، در خیال داشتن ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|