برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین کاملی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بابا مدرسه ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

2 احشاء. داخل شکم ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

3 پرحرفی کردن . وراجی کردن ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

4 یونیفورم ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

5 کتابچه راهنما ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

6 متهم شدن ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

7 دور اندیشی ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

8 مرگبار ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

9 از نظر بوم شناختی . از نظر زیست شناختی ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

10 زمین بازی ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

11 بر زبان آوردن ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

12 شرح دادن ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

13 به دام انداختن ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

14 مشتعل. شعله ور ١٣٩٩/٠١/٢٤
|