آیتوس-شریوش

آیتوس-شریوش 0910 - 1718197

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdawn١٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٧به دیدگاه بنده - دمیدن - معنیِ این واژه است به چراییِ هم ریشه بودن هر2زبان.گزارش
12 | 1
they٢١:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٢برابرِ این واژه - وِی - می باشدزیرا زبان انگلیش وفارسی هم ریشه اند و واژگانشان همانندی دارند.گزارش
12 | 1
AS٠٩:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٩برای یادگیریِ زبان اِنگلیش و همه زبانهای هندواُروپایی پرکاربردجهانی، نخست بایددرزبان فارسی و آموزشش دگرگونی کردمعنیِ کهنِ واژه یِ - اَز - که در فرهنگ ... گزارش
14 | 1
lot٠٨:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٢٩به چراییِ هندواُروپایی بودنِ هر2زبان، برابرِ این واژه - لَت - می باشد درزبانهایِ غرب کشور هم - لَت - و - لَتی - به معنایِ: تکه - و - تکه کوچک - اَست.گزارش
9 | 2
audio١٦:١٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٢چونکه هر2 زبان هند و اُروپایی هستن برابر این واژه = آوا - نوا - نواختن - آوازگزارش
5 | 1
word١٠:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٢١به نظر من برابرش در فارسی - واژه - است زیرا هر 2 زبان از یک ریشه هستندگزارش
5 | 1
quiet١٠:١٥ - ١٣٩٩/١٢/٢١به نظر من این واژه از عربی به انگلیسی وارد شده که برگرفته از واژگانِ عربی یِ - ساکت - و - سکوت - می باشدگزارش
9 | 1
silent٠٠:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٠ساکت - سکوت - این 2 واژه اَز زبان عربی به انگلیسی رفته اند وبرابرشان ، واژه یِ quietمی باشد.گزارش
7 | 0
message٠٠:١٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٠از دیدگاه بنده، چون هر 2 زبان ، هندواُروپایی ( آریایی ) هستندبرابرِ ان واژه - مژده - اَستگزارش
7 | 1
ban١٩:٢٦ - ١٣٩٩/١١/١٩به چراییِ هندو اُروپایی بودنِ هر2زبان، چمِ و برابرش - بند آوردن و بند آمدن و بند - اَست گزارش
7 | 1
globe٢٣:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٠٤چونکه هر 2 زبان هندواُروپایی هستن چم این واژه، گوی، اَست در زبانهای محلیِ کشور - گُلو - گویند و تیله بازی و فوتبال را - گُلوبازی - گویندگزارش
9 | 1
photo٠٨:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٣٠برابر و هم چمِ این واژه در فارسی - فرتور - می باشد نیز - پرتو - هم از این خانواده اَست زیرا این زبانها هم ریشه هستن و هندواُروپایی هستندگزارش
12 | 1
AM٠٨:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/٢١برابرِ این واژه یِ هندواُروپایی اِنگلیسی، در زبان هندواُروپاییِ فارسی، - اَم - و - هستم - می باشد نمونش= من دانش آموزمگزارش
7 | 1
have٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٠هستن به معنی بودن و دارا بودن می باشد و حضور داشتن و. . . علت یکسان بودن واژگان فارسی و انگلیسی در هم ریشگی شان استگزارش
7 | 1
have٢٣:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٢٠برابر و همانند این واژه در فارسی - هست - می باشد چون زبان انگلیسی و فارسی پسرعمو هستن واژگانِ haveوhasبه معنیِ هستن و هست می باشندگزارش
7 | 0
are٢٣:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٠برابرِ این واژه درفارسی - داشتن - داریدن - اَست در زبان گیلانی داریدن به معنیِ هستن و بودن می باشد زیرا همانندی واژگان این زبانها از هم ریشه بودن زبا ... گزارش
18 | 1
Wait٠٩:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/١٩واایستادن - معنی این واژه اَست به دلیل هم ریشه بودن هر 2 زبان . درگذشته - واژه - راپا - در فارسی به چم - منتظر بودن - بود که شوربختانه فراموش شده اکن ... گزارش
0 | 1
stop٠٩:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/١٩ایست - ایستادن - معنی این واژه است هر 2 زبان هندو اُروپایی هستندگزارش
7 | 1
cut٢١:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١٨چون زبان انگلیسی و فارسی یک ریشه دارند و هندو اُروپایی هستن دقیقن برابر cut درفارسی بود دارد: کوته - کوتاهگزارش
12 | 2
tear١٦:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/١٨می پندارم با واژه - تیان - یا - تیام - بختیاری که معنی چشم می دهد یکسان اَست به دلیل هم ریشگی زبانهای اریاییگزارش
9 | 2
shine١٥:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/١٨اَز خور شید ساخته شدهگزارش
2 | 0
shine٠٩:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/١٨به چراییِ هندواُروپایی بودن هر 2 زبان انگلیس وفارسی ، چم این واژه = شید - نمونه اَش در : خورشید که خور شیدگزارش
7 | 0
heat١٧:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/١٧این واژه اَز - حرارت - در عربی گرفته شده و اَز زبان عربی به انگلیسی واردشدهگزارش
12 | 1
leave٠٨:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/١٧برابرِ این واژه درفارسی - هِلیدن - بوده که شوربختانه فراموش شدهلیدن = رهاکردن - ترک کردن ول کردن و. . .گزارش
7 | 1
AS٠٨:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/١٧As i predicted, it is raining; همانطور یکه پیش بینی کردم، باران می آید. این جمله را اینگونه می شه معنی کرد : اَزِ پیش بینی ِمن، باران بارید مثال: He ... گزارش
25 | 1
gravitation٠٨:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/١٧به چراییِ هم ریشگیِ هر2زبان ، واژه - گرویدن - بهترین برابرش اَستگزارش
5 | 0
run٢٢:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/١٤برای یادگیری زبان، باید به هم ریشگیِ هر 2 زبان دقت کرد و واژگان انگلیسی را به فارسی برگردان کرد وبرابرشان را درفرهنگی نوین کنارِهم نگاشت برابراین واژ ... گزارش
12 | 1
silent٠٨:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/١٤در زبانهای هم ریشه واژگان برابرو همانند بود دارند و باید جست تا یافت - ساینا - واژه فارسیِ برابر این واژه انگلیسی اَست به چراییِ هندواُروپایی بودن هر ... گزارش
7 | 0
united٢١:١٩ - ١٣٩٩/١٠/١٣unique وunited یکسانند و یکه و یکه شده بهترین چم برایشان هستندگزارش
5 | 0
do١٩:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١٣چمِ ( معنیِ ) این واژه به چراییِ آریایی بودن هر 2زبان ، - دادن - می باشدگزارش
5 | 0
soft١٩:١٦ - ١٣٩٩/١٠/١٣از دیدگاه من این واژه از - صاف - عربی گرفته شده اَست - صاف - از عربی به انگلیسی رفته و - سافت - شده اَستگزارش
2 | 6
united١٨:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١٣united هم همین معنی را دارد برای یادگیری زبان اِنگلیسی و فرانسه و همه زبانهای مهم جهانی که همه با فارسی هم ریشه هستندباید دیکشنری ها بازنویسی شوند بر ... گزارش
5 | 0
unique١٨:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١٣united هم همین معنی را دارد برای یادگیری زبان اِنگلیسی و فرانسه و همه زبانهای مهم جهانی که همه با فارسی هم ریشه هستندباید دیکشنری ها بازنویسی شوند بر ... گزارش
9 | 3
nice١٨:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/١٣به چراییِ هم ریشگی 2 زبان فارسی و انگلیسی معنی این واژه - ناز - و - نیک - می باشد به اُمید روزی که فرهنگ واژگان بازنویسی شود!گزارش
18 | 1
rank١٠:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/١٢- رَسته - برابرِ فارسیِ این واژه یِ هم ریشه با زبان فارسی اَست - رشته - هم اَز این ریشه اَست انسان آریایی که سخن گفتن آغاز کرد برای مفهوم های نزدیک ب ... گزارش
2 | 0
arise١٠:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/١٢برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی و همه زبانهای هندواُروپایی باید فرهنگ واژگان نوین نگاشت برابر این واژه در فارسی - رَستَن - استگزارش
12 | 2
اتش١٠:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/١٢یکی اَز روشهای ریشه یابی واژگان درهر زبانی، بررسی وجستجوی واژه در زبانهای هم ریشه و پسرعمو ی همان زبان است برابر این واژه را در زبانهای هندواُروپایی ... گزارش
18 | 1
burn٠٩:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٢بهترین برابر فارسی این واژه - بریان - است زیرا هر2زبان همسان و از زیرشاخه هندواروپایی هستنگزارش
12 | 1
aqua٢٠:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/١١در زبان فارسی و زبان های محلیِ کشورمون که با انگلیسی هم ریشه هستن برابر این واژه هست : آب - - محلی اَش = اُ - آو - در زبان فرانسه هم - اُ - گویندفران ... گزارش
7 | 0
blue٢٠:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/١١بهترین معنی این واژه - کبود - است در زبانهای محلی کشورمون - کُ او - می گن دقت کنید شباهت تلفظ را که دلیلش هم ریشگی با انگلیسیهگزارش
12 | 1
اتش٢٠:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١١آگِر در زبان کردی = آتش - آذر - افروزش - همه از یک ریشه اند اَخگر - فروغ - همچنین هستندو جالبه که - فایِر - انگلیسی هم همانند اینها است چون همه از ری ... گزارش
25 | 1
see٠٨:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٨واژه - سیل کردن - سیل - در زبان لری برابر با این واژه است در زبان افغانستان هم - سیل - هم داریم که به همین معنی اَست و دیدن با see - انگلیسی شباهت دا ... گزارش
5 | 2
mortal٠٨:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٨همه زبانهای اقوام کشورمون با انگلیسی به چراییِ هندو اُروپایی بودنشان، هم ریشه هستن در زبان مردم غرب کشور دقیقن چنین واژه ای هست : مُرتال - به معنی ِ ... گزارش
12 | 0
jet٠٨:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٨به دلیل هم ریشه بودن هر2زبان فارسی و انگلیسی بهترین معنی - جست - جستن - جهش - می باشدگزارش
12 | 0
down٠٨:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٨به نظر و دیدگاه بنده باید دوباره نویسی یِ فرهنگ واژگان صورت پذیرد هر2زبان هندواُروپایی هستند پس برابرِ این واژه می شود: دامن - دامنه . نمونش: دامنه ک ... گزارش
12 | 2
loop٢٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥بسیاری اَز واژگان اِنگلیسی اَگر در فارسی نباشند در زبان های اَقوام کشورمان، یافت می شوند همه زبانهای قومی کشور، دارای واژگان یکسان انگلیسی هستن زیرا ... گزارش
14 | 1
thin٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥برای یادگیری زبان انگلیسی و به چرایی هم ریشگی این 2 زبان فارسی و انگلیسی باید فرهنگ واژگان نوین نوشت ! این واژه همان - تُنُک - در فارسی اَست و در زبا ... گزارش
14 | 1
lose٢٣:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥و من می گویم که:معنیِ و برابرِ فارسیِ این واژه - گُم - است که همانندی در گفتن هر 2 واژه به چراییِ هم ریشه بودن انگلیسی وفارسی اَست زمان گذشته یِ این ... گزارش
23 | 0
پنجره١١:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٥برابر انگلیسی این واژه در زبان انگلیسی می شه : - پنچر - و - پانچ - و پانچر که همه به معنی سوراخ و روزنه هستن زیرا که این 2 زبان دارای ریشه یکسان آریا ... گزارش
16 | 1
gear١٠:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥این واژه باید درفارسی - گیرکردن - چَم ( معنی ) بشود زیرا دنده چیزی است که گیر می کند و زبان فارسی و انگلیسی هر دو زبانهای یک ریشه آریایی هستنگزارش
16 | 1