برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین حسین قلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به چراییِ هندو اُروپایی بودنِ هر2زبان،چمِ و برابرش -بند آوردن و بند آمدن و بند- اَست
١٣٩٩/١١/١٩
|

2 چونکه هر 2 زبان هندواُروپایی هستن چم این واژه، گوی، اَست در زبانهای محلیِ کشور- گُلو - گویند و تیله بازی و فوتبال را -گُلوبازی-گویند ١٣٩٩/١١/٠٤
|

3 برابر و هم چمِ این واژه در فارسی-فرتور -می باشد نیز -پرتو- هم از این خانواده اَست زیرا این زبانها هم ریشه هستن و هندواُروپایی هستند ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

4 برابرِ این واژه یِ هندواُروپایی اِنگلیسی،در زبان هندواُروپاییِ فارسی، -اَم - و - هستم- می باشد نمونش= من دانش آموزم ١٣٩٩/١٠/٢١
|

5 هستن به معنی بودن و دارا بودن می باشد و حضور داشتن و... علت یکسان بودن واژگان فارسی و انگلیسی در هم ریشگی شان است ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

6 برابر و همانند این واژه در فارسی - هست- می باشد چون زبان انگلیسی و فارسی پسرعمو هستن واژگانِ haveوhasبه معنیِ هستن و هست می باشند ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

7 برابرِ این واژه درفارسی - داشتن - داریدن- اَست در زبان گیلانی داریدن به معنیِ هستن و بودن می باشد زیرا همانندی واژگان این زبانها از هم ریشه بودن زبان ... ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

8 واایستادن - معنی این واژه اَست به دلیل هم ریشه بودن هر 2 زبان . درگذشته - واژه - راپا- در فارسی به چم- منتظر بودن- بود که شوربختانه فراموش شده اکنون ... ١٣٩٩/١٠/١٩
|

9 ایست - ایستادن- معنی این واژه است هر 2 زبان هندو اُروپایی هستند ١٣٩٩/١٠/١٩
|

10 چون زبان انگلیسی و فارسی یک ریشه دارند و هندو اُروپایی هستن دقیقن برابر cut درفارسی بود دارد:
کوته - کوتاه
١٣٩٩/١٠/١٨
|

11 می پندارم با واژه - تیان - یا - تیام- بختیاری که معنی چشم می دهد یکسان اَست به دلیل هم ریشگی زبانهای اریایی ١٣٩٩/١٠/١٨
|

12 اَز خور شید ساخته شده ١٣٩٩/١٠/١٨
|

13 به چراییِ هندواُروپایی بودن هر 2 زبان انگلیس وفارسی ، چم این واژه = شید - نمونه اَش در : خورشید که خور شید ١٣٩٩/١٠/١٨
|

14 این واژه اَز - حرارت- در عربی گرفته شده و اَز زبان عربی به انگلیسی واردشده ١٣٩٩/١٠/١٧
|

15 برابرِ این واژه درفارسی -هِلیدن- بوده که شوربختانه فراموش شدهلیدن = رهاکردن- ترک کردن ول کردن و... ١٣٩٩/١٠/١٧
|

16 As i predicted, it is raining; همانطور یکه پیش بینی کردم، باران می آید. این جمله را اینگونه می شه معنی کرد : اَزِ پیش بینی ِمن،باران بارید
مثال: ...
١٣٩٩/١٠/١٧
|

17 به چراییِ هم ریشگیِ هر2زبان ،واژه- گرویدن- بهترین برابرش اَست ١٣٩٩/١٠/١٧
|

18 برای یادگیری زبان، باید به هم ریشگیِ هر 2 زبان دقت کرد و واژگان انگلیسی را به فارسی برگردان کرد وبرابرشان را درفرهنگی نوین کنارِهم نگاشت برابراین واژ ... ١٣٩٩/١٠/١٤
|

19 در زبانهای هم ریشه واژگان برابرو همانند بود دارند و باید جست تا یافت - ساینا- واژه فارسیِ برابر این واژه انگلیسی اَست به چراییِ هندواُروپایی بودن هر ... ١٣٩٩/١٠/١٤
|

20 unique وunited یکسانند و یکه و یکه شده بهترین چم برایشان هستند ١٣٩٩/١٠/١٣
|

21 چمِ (معنیِ) این واژه به چراییِ آریایی بودن هر 2زبان ، -دادن- می باشد ١٣٩٩/١٠/١٣
|

22 از دیدگاه من این واژه از - صاف-عربی گرفته شده اَست - صاف-از عربی به انگلیسی رفته و -سافت- شده اَست ١٣٩٩/١٠/١٣
|

23 united هم همین معنی را دارد برای یادگیری زبان اِنگلیسی و فرانسه و همه زبانهای مهم جهانی که همه با فارسی هم ریشه هستندباید دیکشنری ها بازنویسی شوند بر ... ١٣٩٩/١٠/١٣
|

24 united هم همین معنی را دارد برای یادگیری زبان اِنگلیسی و فرانسه و همه زبانهای مهم جهانی که همه با فارسی هم ریشه هستندباید دیکشنری ها بازنویسی شوند بر ... ١٣٩٩/١٠/١٣
|

25 به چراییِ هم ریشگی 2 زبان فارسی و انگلیسی معنی این واژه - ناز- و -نیک- می باشد به اُمید روزی که فرهنگ واژگان بازنویسی شود! ١٣٩٩/١٠/١٣
|

26 -رَسته- برابرِ فارسیِ این واژه یِ هم ریشه با زبان فارسی اَست- رشته- هم اَز این ریشه اَست انسان آریایی که سخن گفتن آغاز کرد برای مفهوم های نزدیک به هم ... ١٣٩٩/١٠/١٢
|

27 برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی و همه زبانهای هندواُروپایی باید فرهنگ واژگان نوین نگاشت برابر این واژه در فارسی- رَستَن-است ١٣٩٩/١٠/١٢
|

28 یکی اَز روشهای ریشه یابی واژگان درهر زبانی،بررسی وجستجوی واژه در زبانهای هم ریشه و پسرعمو ی همان زبان است برابر این واژه را در زبانهای هندواُروپایی ب ... ١٣٩٩/١٠/١٢
|

29 بهترین برابر فارسی این واژه-بریان- است زیرا هر2زبان همسان و از زیرشاخه هندواروپایی هستن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

30 در زبان فارسی و زبان های محلیِ کشورمون که با انگلیسی هم ریشه هستن برابر این واژه هست : آب- - محلی اَش = اُ -آو- در زبان فرانسه هم -اُ-گویندفرانسوی هم ... ١٣٩٩/١٠/١١
|

31 بهترین معنی این واژه -کبود - است در زبانهای محلی کشورمون - کُ او - می گن دقت کنید شباهت تلفظ را که دلیلش هم ریشگی با انگلیسیه ١٣٩٩/١٠/١١
|

32 آگِر در زبان کردی = آتش -آذر - افروزش- همه از یک ریشه اند اَخگر - فروغ- همچنین هستندو جالبه که - فایِر- انگلیسی هم همانند اینها است چون همه از ریشه ز ... ١٣٩٩/١٠/١١
|

33 واژه- سیل کردن- سیل- در زبان لری برابر با این واژه است در زبان افغانستان هم -سیل- هم داریم که به همین معنی اَست و دیدن با see-انگلیسی شباهت دارد چون ... ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

34 همه زبانهای اقوام کشورمون با انگلیسی به چراییِ هندو اُروپایی بودنشان، هم ریشه هستن در زبان مردم غرب کشور دقیقن چنین واژه ای هست : مُرتال-به معنی ِ مر ... ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

35 به دلیل هم ریشه بودن هر2زبان فارسی و انگلیسی بهترین معنی - جست - جستن -جهش- می باشد ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

36 به نظر و دیدگاه بنده باید دوباره نویسی یِ فرهنگ واژگان صورت پذیرد هر2زبان هندواُروپایی هستند پس برابرِ این واژه می شود: دامن - دامنه . نمونش: دامنه ک ... ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

37 بسیاری اَز واژگان اِنگلیسی اَگر در فارسی نباشند در زبان های اَقوام کشورمان، یافت می شوند همه زبانهای قومی کشور،دارای واژگان یکسان انگلیسی هستن زیرا ه ... ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

38 برای یادگیری زبان انگلیسی و به چرایی هم ریشگی این 2 زبان فارسی و انگلیسی باید فرهنگ واژگان نوین نوشت ! این واژه همان- تُنُک- در فارسی اَست و در زبان ... ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

39 و من می گویم که:معنیِ و برابرِ فارسیِ این واژه -گُم- است که همانندی در گفتن هر 2 واژه به چراییِ هم ریشه بودن انگلیسی وفارسی اَست زمان گذشته یِ این وا ... ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

40 برابر انگلیسی این واژه در زبان انگلیسی می شه : -پنچر- و-پانچ- و پانچر که همه به معنی سوراخ و روزنه هستن زیرا که این 2 زبان دارای ریشه یکسان آریایی( ... ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

41 این واژه باید درفارسی -گیرکردن- چَم(معنی)بشود زیرا دنده چیزی است که گیر می کند و زبان فارسی و انگلیسی هر دو زبانهای یک ریشه آریایی هستن ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

42 چون هر2زبان فارسی و انگلیسی از ریشه یکسان هستن این واژه در فارسی هستش واژه یِ : پنجره . پنجره یعنی سوراخ و روزنه در دیوار و هر چیزی...
در حالتی که ...
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

43 چون هر2زبان فارسی و انگلیسی از ریشه یکسان هستن این واژه در فارسی هستش واژه یِ : پنجره . پنجره یعنی سوراخ و روزنه در دیوار و هر چیزی... ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

44 به دلیل همانندی واژگان زبان آریایی یِ انگلیسی وفارسی،برابر این واژه -کُنج-است ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

45 درفرهنگ عمید معنی واژه اَز آمده که دقیقن برابری می کنه با as :
[قدیمی] از روی، از سرِ، به حکمِ.
[قدیمی] در قبالِ، درمقابلِ، در برابرِ.
[ ...
١٣٩٩/١٠/٠١
|

46 معنی این واژه که چه عرض کنم باید بگم همین واژه در فارسی هست چون هر2زبان ،یکسانند زیرا زبانهای شاخه هندواُروپایی هستن معنی اش می شه : رُستَن ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

47 اَسدی توسی این واژه را آورده که نوشته معنیش = جفت و چسبیدن و...اَست ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

48 این پسوند درفارسی هست چون هر 2 زبان اَز زبانهای آرین(هندواُروپایی) هستن نمونه:نزدیک = نزد ایک . تاریک=تار ایک - باریک =بار ایک ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

49 چون زبان فارسی و انگلیسی از ریشه هندواروپایی هستن دقیقن همین پسوند در فارسی هست نمونه:پاکیزه = پاک ایزه . با این روش می شه در یادگیری زبان انگلیسی ا ... ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

50 در زبان فارسی در گذشته این واژه بوده - کوپل- شوربختانه از واژه های فراموش شده است چون فارسی و انگلیسی از یک ریشه اند دقیقن برابر همین واژه در فارسی ... ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|