برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هومن دبیر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هرازچندی ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

2 ریزگار ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

3 زربانی.بازربانی ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

4 بندش ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

5 اوسیت.رسانده ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

6 عبدالمجید ارفعی، دربارهٔ ریشهٔ نام شهر اوز و اهواز چنین نظر داده‌است: �اَوَز دارای یک صورت تحولی است و شکل دیگری است از کلمهٔ اهواز، خوز و خوزستان که ... ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

7 از پیوند دو واژه پر و یا بر و چم که از فعل چمیدن است که بر به معنی روی است وچمیدن نیز به معنی پیچ وخم خوردن است ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

8 گراییدن ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

9 در هم آمیختن .ترکیب. نیمان.نیرمان ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

10 نیما . درهم آمیختن. ترکیب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

11 آینده - چشم-تو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

12 خوب جسته- خوش جسته ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

13 خجسته پیوستن دو واژه خوب و جسته است ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

14 این واژه نخست بهاوآبادبوده است و بهاو به معنی نظم است ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

15 راستا ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

16 بجای ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

17 کهن ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

18 هیت ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

19 هنر زندگی کردن وزنده ماندن-واژه آرت هم ریشه و هم معنی با artدر زبان انگلیسی است و پسوند واش به معنی زندگی است ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

20 یوژمند ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

21 کسانی که به آن گویش یا زبان گفت وگو می کنند. ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

22 یوژار ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

23 در خور-فراخور ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

24 بهره گزار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|