برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین آزادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بالون با محفظه سرنشین ، کشتی هوایی با قابلیت حمل سرنشین ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

2 در موضوعات یا پُست های وایرال شده در اینترنت به عکسها و کلیپ هایی که عمدتاً توسط طرفداران یا فن هابه اشتراک گذاشته می‌شود می‌توان اشاره داشت ، جنبه س ... ١٣٩٩/١٢/١٠
|