دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨,٥٣٨
لایک
لایک
١٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She was adroit at cheating at cards, and no one ever suspected her.
دیدگاه
٦

او در تلقب در قمار ماهر بود و هیچ کس به آن مشکوک نمی شد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
They will have to abide the decision of the committee.
دیدگاه

آن ها باید تصمیم کمیته را تحمل کنند

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I'll finish setting the table while you attend to the guests.
دیدگاه
٧

من مرتب کردن میز را تمام خواهم کرد تا شما به مهمانان توجه کنید

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.