نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی جمله‌ی The new playground i ...
١ روز پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ساختار جمله‌ی would it be all right ...
١ روز پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
چرا در این جمله being حرف s گرفته؟
١ روز پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی روان جمله‌ی work smarter no ...
١ روز پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی brak در این جمله
١ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی واژه‌ی bodacious
١ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در این جمله‌ کاربرد s' بعد مک دونال ...
١ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی Belly on up
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تفاووت ran با run
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی اصطلاح all the better to
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی take the transmission out o ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی روان جمله‌ی Some say our de ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
چرا در جمله‌ی زیر born بعد از was د ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
نقش try در جمله‌ی زیر
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
استفاده درست از تکنیک سایه
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ساختار گرامری جمله ی Where he grew ...
٤ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فرق دو کلمه‌یreally و very
٤ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی course در جمله‌ی زیر
٤ هفته پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
لهجه‌ها در زبان فارسی به تفاوت‌های ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
گویش: گویش به مجموعه‌ای از ویژگی‌ه ...
٦ ماه پیش