برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

همتیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بدخلقی نسبی

١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

2 عریان کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

3 بمباران کردن -کوبیدن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

4 متقاعد شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

5 مداومت ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

6 بیگناه- معصوم ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

7 دستاورد
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

8 مبصر
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

9 از قلم انداختن
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

10 پایین آوردن- پایین چرخاندن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|